naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Uvodnik
Iz znanosti in stroke

Božena Lipej

RAZVOJNA PERSPEKTIVA NEPREMIČNINSKEGA PODROČJA

Dušan Petrovič, Samo Drobne, Bojan Stopar

CELOVITA PRENOVA VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA GEODEZIJE - NOVI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Jerneja Fridl, Mimi Urbanc

KARTOGRAFSKI IN DRUGI GRAFIČNI PRIKAZI KOT NEPOGREŠLJIVA UČILA PRI IZOBRAŽEVANJU ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Tomaž Petek

GEODEZIJA IN DIREKTIVA INSPIRE

Irena Ažman

PODATKOVNA INFRASTRUKTURA NA GEODETSKI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE IN INSPIRE

Kari Strande

THE NORWEGIAN SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE “NORWAY DIGITAL”

Maruška Šubic Kovač, Albin Rakar

INFORMACIJSKE PODLAGE ZA POSAMIČNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN

Maruška Šubic Kovač, Albin Rakar

INFORMATION REQUIRED FOR SINGLE REAL ESTATE VALUATION

Martin Smodiš

POSTOPEK GENERALNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Blaž Mozetič, Dani Majcen, Žarko Komadina

NADZOR KAKOVOSTI PODATKOV ZEMLJIŠKEGAKATASTRA V NOVEM DRŽAVNEM KOORDINATNEM SISTEMU D96/TM

Albin Rakar, Tomaž Černe, Maruška Šubic Kovač

FISKALNA IN USMERJEVALNA VLOGA JAVNIH DAJATEV PRI IZVAJANJU AKTIVNE ZEMLJIŠKE POLITIKE

Anka Lisec, Anton Prosen

CELOSTNI PRISTOP K UPRAVLJANJU ZEMLJIŠČ NA PODEŽELJU - ZEMLJIŠKI MENEDŽMENT

Angelca Borštner, Mojca Foški

ANALIZA PRIMEROV POGODBENE KOMASACIJE ZA NAMEN GRADNJE

Joc Triglav

KOMASACIJE OB GRADNJI INFRASTRUKTURNIH POVEZAV V PREKMURJU

Jurij Mlinar

PROSTORSKI PODATKI KOT POGOJ ZA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Jože Kos Grabar, Marinka Konečnik Kunst, Zoran Živec, Borut Bobovec, Rasto Kirn

UPORABA PODATKOV O GOSPODARSKI JAVNI INFRASTRUKTURI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA ZA OBČINSKO RAVEN

Tomaž Podobnikar

NADGRADNJA MODELA RELIEFA SLOVENIJE Z VISOKOKAKOVOSTNIMI PODATKI

Jerneja Fridl, Nataša Kolega, Aljoša Žerjal

POMEN DIGITALNEGA BATIMETRIČNEGA MODELA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ MORJA

Novosti iz stroke
Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Izobraževanje in šolstvo
Mnenja in predlogi
Knjižne novice in simpoziji
Koledar strokovnih prireditev
Novice iz društvene dejavnosti
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC