naslovnica

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Editorial
Scientific and professional articles

Božena Lipej

RAZVOJNA PERSPEKTIVA NEPREMIČNINSKEGA PODROČJA (in Slovene)

Dušan Petrovič, Samo Drobne, Bojan Stopar

CELOVITA PRENOVA VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA GEODEZIJE - NOVI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (in Slovene)

Jerneja Fridl, Mimi Urbanc

KARTOGRAFSKI IN DRUGI GRAFIČNI PRIKAZI KOT NEPOGREŠLJIVA UČILA PRI IZOBRAŽEVANJU ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ (in Slovene)

Tomaž Petek

GEODEZIJA IN DIREKTIVA INSPIRE (in Slovene)

Irena Ažman

PODATKOVNA INFRASTRUKTURA NA GEODETSKI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE IN INSPIRE (in Slovene)

Kari Strande

THE NORWEGIAN SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE “NORWAY DIGITAL” (in Slovene)

Maruška Šubic Kovač, Albin Rakar

INFORMACIJSKE PODLAGE ZA POSAMIČNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN (in Slovene)

Maruška Šubic Kovač, Albin Rakar

INFORMATION REQUIRED FOR SINGLE REAL ESTATE VALUATION (in Slovene)

Martin Smodiš

POSTOPEK GENERALNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN (in Slovene)

Blaž Mozetič, Dani Majcen, Žarko Komadina

NADZOR KAKOVOSTI PODATKOV ZEMLJIŠKEGAKATASTRA V NOVEM DRŽAVNEM KOORDINATNEM SISTEMU D96/TM (in Slovene)

Albin Rakar, Tomaž Černe, Maruška Šubic Kovač

FISKALNA IN USMERJEVALNA VLOGA JAVNIH DAJATEV PRI IZVAJANJU AKTIVNE ZEMLJIŠKE POLITIKE (in Slovene)

Anka Lisec, Anton Prosen

CELOSTNI PRISTOP K UPRAVLJANJU ZEMLJIŠČ NA PODEŽELJU - ZEMLJIŠKI MENEDŽMENT (in Slovene)

Angelca Borštner, Mojca Foški

ANALIZA PRIMEROV POGODBENE KOMASACIJE ZA NAMEN GRADNJE (in Slovene)

Joc Triglav

KOMASACIJE OB GRADNJI INFRASTRUKTURNIH POVEZAV V PREKMURJU (in Slovene)

Jurij Mlinar

PROSTORSKI PODATKI KOT POGOJ ZA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (in Slovene)

Jože Kos Grabar, Marinka Konečnik Kunst, Zoran Živec, Borut Bobovec, Rasto Kirn

UPORABA PODATKOV O GOSPODARSKI JAVNI INFRASTRUKTURI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA ZA OBČINSKO RAVEN (in Slovene)

Tomaž Podobnikar

NADGRADNJA MODELA RELIEFA SLOVENIJE Z VISOKOKAKOVOSTNIMI PODATKI (in Slovene)

Jerneja Fridl, Nataša Kolega, Aljoša Žerjal

POMEN DIGITALNEGA BATIMETRIČNEGA MODELA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ MORJA (in Slovene)

New developments in the field
Pages of the Geodetic administration of the Republic of Slovenia
Education
Opinions and suggestions
Book News & Symposia
Professional events calendar
News from the professional society
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC