naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Upravljanje poplavne ogroženosti kot sestavni del integrirane odpornosti urbanih območij

Management of flood risks as an integral part of urban resilience

Avtor(ji):

Primož Banovec, Matej Cerk, Andrej Cverle

Izvleček:

Koncept varstva pred škodljivim delovanjem voda se sistemsko nanaša na odnos med poplavno nevarnostjo, poplavno ranljivostjo in poplavno ogroženostjo. Doslej je bila pozornost usmerjena predvsem na postopke in vsebine, povezane s poplavno nevarnostjo. Pri raziskovalnem delu s partnerji pa obravnavamo tudi poplavno ranljivost in ogroženost, kar omogoča začetek procesov za sistemsko zmanjšanje slednje. V prispevku bo predstavljen osnovni teoretični pristop, ki opredeljuje poplavno ranljivost, in iz tega izhajajočo poplavno ogroženost, oboje v povezavi s poplavno nevarnostjo. Pri tem je ključnega pomena denarno vrednotenje poplavne ogroženosti oziroma pričakovane poplavne škode. Podajamo tudi ugotovitev, da v evidencah, ki so na voljo v Sloveniji, manjka podatek o koti pritličja objekta. V članku bo predstavljen nov koncept opredeljevanja poplavne ogroženosti glede na različne namene: interventno ukrepanje, izbor ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti, razvoj individualnih zaščitnih ukrepov idr. Vsi navedeni ukrepi imajo tudi prostorsko dimenzijo, ki jo upoštevamo kot merilo pri umeščanju v prostor. Tako bo posebej poudarjen vidik prostorskega umeščanja obravnave poplavne ogroženosti in njenega zmanjševanja, ki bi moral biti vključen tudi v dokumente, s katerimi se opredeljuje prostorski razvoj nekega območja.

Ključne besede:

varstvo pred škodljivim delovanjem voda, poplavna nevarnost, ranljivost, viri poplavne nevarnosti, poplavna ogroženost, omilitveni ukrepi, večperspektivno odločanje

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.838-845

Citation:

Primož Banovec, Matej Cerk, Andrej Cverle (2012). Upravljanje poplavne ogroženosti kot sestavni del integrirane odpornosti urbanih območij. | Management of flood risks as an integral part of urban resilience. Geodetski vestnik, 56 (4), 838-845. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.838-845

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC