naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Dejanska raba vodnih zemljišč in zemljiški kataster

Actual use of water(side) land and land cadastre

Avtor(ji):

Edvard Mivšek, Borut Pegan Žvokelj, Primož Kete, Tomaž Globokar

Izvleček:

Za potrebe upravljanja vod Zakon o vodah predvideva določitev vodnih zemljišč. Evidenca vodnih zemljišč še ni vzpostavljena. Sloj dejanske rabe je prvi korak do končne vzpostavitve vodnih zemljišč, kot jih opredeljuje Zakon o vodah. V Sloveniji obstaja nekaj evidenc podatkov, del vsebine katerih lahko interpretiramo kot del vodnih zemljišč po Zakonu o vodah. Izvedena je bila primerjava podatkov zemljiškega katastra, podatkov evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč in podatkov testnega zajema dejanske rabe – vodno zemljišče. Primerjali smo opredelitve, način zajema podatkov, njihovo kakovost, postopke vzdrževanja ter izvedli vizualno in prostorsko primerjavo zajetih objektov. Primerjava je vključevala tudi generalni pregled skupin lastništva na območjih prekrivanj podatkov različnih evidenc. V sklepu so podane bistvene razlike med posameznimi evidencami in predlogi za medsebojno uskladitev prostorsko odvisnih podatkov različnih evidenc. Poudarek je na predlogih za vzpostavitev enotne evidence dejanskerabe prostora.

Ključne besede:

dejanska raba prostora, zemljiški kataster, vodna zemljišča, primerjava podatkov

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.663-673

Citation:

Edvard Mivšek, Borut Pegan Žvokelj, Primož Kete, Tomaž Globokar (2012). Dejanska raba vodnih zemljišč in zemljiški kataster. | Actual use of water(side) land and land cadastre. Geodetski vestnik, 56 (4), 663-673. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.663-673

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC