naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1999/4 (Let. 43/4)

 • VSEBINA
 • UVODNIK
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • Sandi Berk: RAZVIJANJE, PROJICIRANJE IN RAZPENJANJE UKRIVLJENIH PLOSKEV NA RAVNINO 293
 • Sandi Berk: UNROLLING, PROJECTING, AND STRETCHING OF CURVED SURFACES INTO A PLANE 301
 • Boštjan Kovačič PROGRAMSKO ORODJE ZA PRIDOBIVANJE PARCEL PRI et al: IZGRADNJI CEST 310
 • Katja Oven: IZDELAVA TRIDIMENZIONALNEGA MODELA OBJEKTA KULTURNE DEDIŠČINE NA PODLAGI OBSTOJEČE DOKUMENTACIJE IN TERENSKIH MERITEV 312
 • PREGLEDI
 • Geodetska POROČILO O DELU PROGRAMSKEGA SVETA ZA POSODOBITEV uprava EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN ZA OBDOBJE 1998-1999 IN Republike IMENOVANJA NOSILCEV V PROJEKTU POSODOBITVE Slovenije: EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN ZA SPREJEM NA VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE 321
 • Bernarda Petrič: PROBLEMI USKLAJEVANJA MEJ PROSTORSKIH ENOT 328
 • Radoš Šumrada: UPORABA UML-JA ZA MODELIRANJE SESTAVE GEOGRAFSKIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV 334
 • Tomaž Kocuvan: LASTNINSKA PRAVICA ŠPORTNIH OBJEKTOV IN ZEMLJIŠČ, NA KATERIH SO ŠPORTNE POVRŠINE – NADALJEVANJE 340
 • OBVESTILA IN NOVICE
 • Fakulteta za 2. MEDNARODNO STROKOVNO POSVETOVANJE GEODEZIJA Gradbeništvo, VČERAJ – DANES – JUTRI 342 Društvo geodetov severovzhodne Slovenije:
 • Ciril Velkovrh: ILUSTRIRANA ZGODOVINA SLOVENCEV 344
 • FGG-Oddelek OBVESTILO O MOŽNOSTI VPISA NA IZREDNI VISOKOŠOLSKI za geodezijo: STROKOVNI ŠTUDIJ GEODEZIJE 345
 • Vincenc Rajšp: SLOVENIJA NA VOJAŠKEM ZEMLJEVIDU 1763-1787, 5. ZVEZEK 346
 • Božena Lipej: POMEMBNEJŠI SIMPOZIJI IN KONFERENCE V LETU 2000 348
 • Leon Maričič: 1. ŠPORTNE LETNE IGRE GEODETOV – BOVEC, 12. JUNIJ 1999 349
 • Marjan Kotar, PETI ODPRTI TENIŠKI TURNIR GEODETSKEGA ZAVODA SLOVENIJE 354 Miha Muck:
 • Pavel Zupančič: SREČANJE PREKALJENIH GEODETOV LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA 356
 • BIBLIOGRAFIJA GEODETSKEGA VESTNIKA V LETU 1999 (LETNIK 43) 357
 • NAVODILO ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV 362
 • CONTENTS
 • EDITORIAL 381
 • FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Sandi Berk: UNROLLING, PROJECTING, AND STRETCHING OF CURVED SURFACES INTO A PLANE 293
 • Sandi Berk: UNROLLING, PROJECTING, AND STRETCHING OF CURVED SURFACES INTO A PLANE 301
 • Boštjan Kovačič SOFTWARE ENVIRONMENT FOR PARCEL ACQUISITION IN ROAD et al: CONSTRUCTION 310
 • Katja Oven: MAKING DIGITAL 3D MODELS FROM THE EXISTING DOCUMENTATION ON CULTURAL HERITAGE OBJECTS SUPPORTED BY ADDITIONAL MEASUREMENTS 312
 • NEWS REVIEW
 • Surveying and REPORT ON WORK OF THE PROGRAMME COUNSIL FOR THE REAL Mapping Authority ESTATE REGISTRATION MODERNIZATION FOR THE PERIOD 1998-1999 of the Republic AND NOMINATIONS OF RESPONSABLES IN THE REAL ESTATE of Slovenia: REGISTRATION MODERNIZATION PROJECT FOR THE ADOPTION AT THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA 321
 • Bernarda Petrič: PROBLEMS IN ADJUSTING SPATIAL UNIT BOUNDARIES 328
 • Radoš Šumrada: APPLICATION OF UML IN GIS STRUCTURE MODELING 334
 • Tomaž Kocuvan: OWNERSHIP OF SPORTS OBJECTS OWNERSHIP AND THE RESPECTIVE LAND - CONTINUATION 340
 • NOTICES AND NEWS
 • Faculty of Civil 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE: GEODESY YESTERDAY – TODAY – Engineering,, TOMORROW 342 Association of Surveyors of Northeastern part of Slovenia:
 • Ciril Velkovrh: ILLUSTRATED HISTORY OF SLOVENES 344
 • FGG-Department NOTIFICATION ON THE POSSIBLE ENROLLMENT ON HIGHER of Geodesy: PROFESSIONAL STUDY COURSES IN GEODESY 345
 • Vincenc Rajšp: SLOVENIA ON THE MILITARY MAP 1763-1787, 5th ISSUE 346
 • Božena Lipej: IMPORTANT SYMPOSIA AND CONFERENCES IN 2000 348
 • Leon Maričič: 1st GEODETIC SUMMER GAMES – BOVEC, 12 JUNE 1999 349
 • Marjan Kotar, FIFTH GEODETSKI ZAVOD SLOVENIA TENNIS OPEN 354 Miha Muck:
 • Pavel Zupančič: MEETING OF THE SENIOR EXPERTS OF THE LJUBLJANA GEODETIC ASSOCIATION 356
 • BIBLIOGRAPHY OF THE GEODETSKI VESTNIK FOR 1999 (VOL. 43) 357
 • INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 362

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC