naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1997/4 (Let. 41/4)

 • VSEBINA
 • CONTENTS
 • UVODNIK
 • EDITORIAL
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Dalibor Radovan, SPOJITEV SLOVENSKEGA IN AVSTRIJSKEGA DRŽAVNEGA Bojan Stopar: KOORDINATNEGA SISTEMA TER DIGITALNEGA MODELA RELIEFA 279
 • Dalibor Radovan, MERGING OF THE SLOVENIANAND AUSTRIAN STATE COORDINATE Bojan Stopar: SYSTEMS AND DIGITAL TERAIN MODELS 285
 • Samo Drobne PROSTORSKE ANALIZE V GEOGRAFSKIH INFORMACIJSKIH et al: SISTEMIH SPATIAL ANALYSES IN GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS 291 Martin Puhar NAVIDEZNA EVIDENCA – RESNIČNA VIZIJA - DOPOLNITEV et al: VIRTUAL RECORDS – A TRUE VISION – SUPPLEMENT 302
 • Bojan Stopar LOKALNI SISTEM DGPS et al: LOCAL DGPS SYSTEM 304
 • Bojan Stopar RTK METODA GPS-IZMERE et al: RTK METHOD OF GPS MEASUREMENT 312
 • Ranko Todorović VZPOSTAVITEV SODOBNE OPAZOVALNE MREŽE V RUDARSKI et al: ŠKODI SETTING OF A MODERN OBSERVATION NETWORK IN A MINING DAMAGE 320
 • Florjan GPS IN DGPS V DRŽAVAH SREDNJE EVROPE Vodopivec, GPS IN DGPS IN CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES 327 Bojan Stopar:
 • PREGLEDI NEWS REVIEW
 • Miran Brumec: LASTNIŠTVO V ZEMLJIŠKOKATASTRSKEM IN ZEMLJIŠKOKNJIŽNEM OPERATU OWNERSHIP IN LAND CADASTRE AND LAND REGISTER RECORDS 335
 • Teodor Fidler, PILOTSKI PROJEKT OBNOVA KATASTRA NA OBMOČJU Dubravko Gajski: BAKARSKEGA ZALIVA PILOT PROJECT OF LAND CADASTRE RENEWAL IN THE BAKAR BAY AREA 339
 • Tomaž Kocuvan: UGOTAVLJANJE K V GEODETSKIH POSTOPKIH ESTABLISHING OF PARTIES IN GEODETIC PROCEDURES 347
 • Janez Košir: KATASTRSKA KLASIFIKACIJA . PRELOMNE ODLOČITVE MED STROKAMI IN POLITIKO CADASTRAL CLASSIFICATION – BREAKTHROUGH DECISIONS BETWEEN PROFESSIONS AND POLITICS 355
 • Janez Košir: KATASTRSKA KLASIFIKACIJA V INFORMACIJSKEM SISTEMU ZEMLJIŠKEGA KATASTRA KOT PODLAGA ZA POVEZAVO Z DRUGIMI EVIDENCAMI O ZEMLJIŠČU CADASTRAL CLASSIFICATION IN THE LAND CADASTRE INFORMATION SYSTEM AS THE BASIS FOR CONNECTIONS WITH
 • OTHER LAND RECORDS 359
 • Božena Lipej: UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI V EVROPSKEM PROSTORU IN NEKATERE MEDRESORSKE AKTIVNOSTI V SLOVENIJI REAL ESTATE MANAGEMENT IN EUROPE AND CERTAIN
 • INTERSECTORIAL ACTIVITIES IN SLOVENIA 366
 • Uroš Mladenovič: INFORMACIJSKE ZASNOVE EVIDENC O NEPREMIČNINAH INFORMATION BASES OF REAL ESTATE RECORDS 368
 • Franc Ravnihar: GEOINFORMACIJSKA PODPORA UPRAVLJANJU Z NEPREMIČNINAMI GEOINFORMATION SUPPORT FOR REAL ESTATE MANAGEMENT 373
 • Aldo Sošić: KARTOGRAFSKI MODELI ISTRE DO PRVIH SISTEMATIČNIH IZMER V 18. STOLETJU – PRVE KARTOGRAFSKE EVIDENCE NEPREMIČNIN V ISTRI CARTOGRAPHIC MODELS OF ISTRIA UP TO THE FIRST SYSTEMATIC MEASUREMENTS IN THE 18TH CENTURY – THE FIRST CARTOGRAPHIC RECORDS ON REAL ESTATE IN ISTRIA 379
 • Stane Vlaj: OBČINSKO PREMOŽENJE MUNICIPAL PROPERTY 386
 • OBVESTILA IN NOVICE NOTICES AND NEWS
 • Dominik POROČILO O OBISKU ABSOLVENTOV GEODEZIJE NA GEODETSKIH Skumavec: FAKULTETAH V ISTAMBULU (TR) IN SOLUNU (GR) REPORT ON THE STUDYVISIT OF STUDENTS OF GEODESY TO GEODETIC FACULTIES OF ISTANBUL (TURKEY) AND SOLUN (GREECE) 393
 • Tinkara Zornada: POROČILO Z DELAVNICE: SODELOVANJE Z JAVNIMI IN ZASEBNIMI KARTOGRAFSKIMI ORGANIZACIJAMI WORKSHOP REPORT: COOPERATION WITH PUBLIC AND PRIVATE CARTOGRAPHIC ORGANIZATIONS 398
 • Božena Lipej: 30. GEODETSKI DAN 30TH GEODETIC DAY 399
 • Peter Svetik: ZAPOSTAVLJEN JUBILEJ? FORGOTTEN ANNIVERSARY? 401
 • Ljubljanski LJUBLJANSKI GEODETSKI BIRO D.D. MED GAZELAMI geodetski biro: LJUBLJANSKI GEODETSKI BIRO D.D. AMONG ''GAZELLES'' 402
 • Monolit: S KAKOVOSTJO V LETO 2000 WITH QUALITY TO 2000 403
 • Jože Smrekar: ŠPORTNE IGRE GEODETOV – PORTOROŽ '97 GEODESISTS' SPORTS DAY – PORTOROŽ '97 404
 • Božena Lipej: POMEMBNEJŠI SISMPOZIJI IN KONFERENCE V LETU 1998 SYMPOSIA AND CONFERENCES OF IMPORTANCE IN 1998 405
 • Peter Svetik: BRANKO KOROŠEC – SEDEMDESETLETNIK – KRONIST SLOVENSKE GEODEZIJE THE SEVENTIETH ANNIVERSARY OF BRANKO KOROŠEC, THE CRONICLER OF SLOVENE GEODESY 406
 • Milan Naprudnik: BELEC TEOBALD – BALČI IN ČRNIVEC MIROSLAV – MIRO – KOLEGOMA IN PRIJATELJEMA V SLOVO BELEC TEOBALD – BALČI IN ČRNIVEC MIROSLAV – MIRO – A FAREWELL TO COLLEAGUES AND FRIENDS 407
 • BIBLIOGRAFIJA GEODETSKEGA VESTNIKA V LETU 1997 BIBLIOGRAPHY OF THE GEODETSKI VESTNIK FOR 1997 411
 • NAVODILO ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 416

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC