naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1977/4 (Let. 21/4)

 • Vsebina:
 • Uredništvo bralcem .......................................................... 261
 • TITU – diploma in zlata plaketa inženirjev in tehnikov (prevedel Vlado Kolman)............... 263
 • Ob 30-letnici Zveze geodetov SR Slovenije (Gojmir Mlakar, Radko Brinovec, Rihard Robinšak, Dušan Mrzlekar) ............................................... 265
 • Razvoj zemljiškega katastra v SR Sloveniji (dr. Mirko Tomič) ............................. 277
 • Prenos informacij prek lokacij (Boris Bregant) ....................................... 281
 • Prostorski podatki v zemljiško- katastrskem operatu (Peter Šivic) ......................... 286
 • Pomen fotointerpretacije pri raziskovanju, urejanju in varstvu okolja, oblikovanju ekološke karte in vzpostavljanju sistema kartografskih informacij (Ivan Urh) ............................ 290
 • Preizkus uporabe interpretiranih posnetkov za potrebe družbenega planiranja (Marija Lukačič) .. 296
 • Položajna in višinska natančnost geodetskih izmer za različne potrebe družbenih in gospodarskih dejavnosti (Anton Lesar) ............................................ 300
 • Statistični popis leta 1981 in vloga geodetske službe pri tem (Anton Lesar) .................. 303
 • Geodetska dejavnost v prostoru koroške regije (Vinko Pušnik) ........................... 305
 • 36. Fotogrametrični teden Stuttgart, 5. do 10. septembra 1977 (Ivan Golorej) ............... 308
 • Organizacija kartografskih del pri Nacionalnem atlasu Nemške demokratične republike (Jože Rotar) ................................................................ 311
 • Pregled kartografske dejavnosti v tretjem trimesečju leta 1977 (Peter Svetik) ................ 313
 • Pregled občinskih, republiških in zveznih predpisov, ki neposredno ali posredno zadevajo geodetsko dejavnost (Peter Svetik) ............................................... 316
 • Novi predpisi, raziskave, knjige, publikacije ......................................... 322
 • Razne novice in zanimivosti .................................................... 325
 • Iz dela Zveze geodetov Slovenije in Zveze GIG Jugoslavije .............................. 331
 • Izvlečki ................................................................... 333
 • Pregled gradiva objavljenega v letu 1977 po avtorjih

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC