naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Evidentiranje suhozidne terasirane krajine v Vipavski dolini

Inventory of Dry-Stone Terraced Landscape in the Vipava Valley

Avtor(ji):

Tomaž Berčič, Lucija Ažman Momirski

Izvleček:

Terasirane krajine so pomembne zaradi kulturnih in okoljskih prvin številnih regij po vsem svetu. Natančno in celovito dokumentiranje, ki je nujno za upravljanje in obnovo terasiranih krajin, pa je izziv, predvsem pri popisu in pregledu suhozidnih terasiranih krajin ter zaraščenih kmetijskih teras. Metode inventarizacije, ki temeljijo na lidarju in terenskem delu, ne zajamejo vseh sestavnih delov dejanskega stanja na terenu. V raziskavi smo za razrešitev tega izziva predlagali vključitev dodatnih virov podatkov v postopek inventarizacije, predvsem zračnih posnetkov z letalniki in fotografiranje z naprednimi napravami GPS. Sestav že uporabljenih metod evidentiranja in dodatnih podatkovnih virov je omogočil celovitejši in natančnejši proces inventarizacije. Izboljšano metodologijo smo preizkusili v treh katastrskih občinah Vipavske doline: Črničah, Gojačah in Vrtovinu, kjer imajo terase pretežno suhozidne brežine različnih višin. Terasirana krajina v izbranih katastrskih občinah je opuščena v visokem deležu, v Gojačah tudi skoraj do polovice, tako da terasne strukture preraščata rastlinje in gozd. Terasirana krajina na nekaterih mestih postaja že skoraj povsem neprepoznavna. Z izboljšano metodologijo inventarizacije smo pripravili načrt aktivnih in zaraščenih kmetijskih teras.

Ključne besede:

inventarizacija terasirane krajine, kmetijske terase, Vipavska dolina

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.04.427-441

Citation:

Tomaž Berčič, Lucija Ažman Momirski (2023). Evidentiranje suhozidne terasirane krajine v Vipavski dolini . | Inventory of Dry-Stone Terraced Landscape in the Vipava Valley. Geodetski vestnik, 67 (4), 427-441. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.04.427-441

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC