naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Meje katastrskih občin pod Krimom: po sledeh meje med Bistro in Engelshausi iz leta 1726

The cadastral municipality boundaries under Krim: the boundary between Bistra and Engelshaus from 1726

Avtor(ji):

Mihaela Triglav Čekada

Izvleček:

Meje še danes veljavnih katastrskih občin pogosto potekajo po veliko starejših lastniških mejah fevdalnih gospostev. Tako v osrednji Sloveniji v gozdovih pod Krimom najdemo mejnike današnje katastrske občine Preserje, ki temeljijo na nekdanji meji med kartuzijo Bistra in gospostvom Ig iz leta 1726. Namen prispevka je predstaviti ohranjene mejnike na tem območju. Ohranjeni mejniki so visoki okrog 80 centimetrov in okrašeni z grboma kartuzije Bistre in gofov Engelshausov (takratni lastniki gospostva Ig), zaporedno črko ter letnico 1726. Leta 1748 so to mejo privzeli kot mejo med notranjskim in gorenjskim okrožjem dežele Kranjske v habsburški monarhiji. Nato so jo v okviru franciscejske katastrske izmere leta 1823 prevzeli kot mejo katastrskih občin, to vlogo pa je ohranila vse do danes. Na franciscejskih katastrskih načrtih najdemo enajst lokacij mejnih kamnov, oštevilčenih z letnico 1726 in zaporedno črko od B do M. Danes na teh lokacijah še vedno najdemo dva originalna mejnika, okrašena z grbi in letnico 1726, dva uničena originalna mejnika ter tri verjetno zamenjane mejnike brez napisov in grbov. Pregledali smo tudi lokacije na še starejši vzhodni meji kartuzije Bistra, na kateri pa danes večinoma najdemo le povojne trigonometrične točke nižjih redov, le na Smrekovcu pod Rakitno najdemo še en starejši mejnik, ki pa nima napisov ali grbov.

Ključne besede:

mejnik, katastrska občina, trigonometrične točke, kartuzija Bistra, grofje Engelshaus, gospostvo Ig, nekdanja okrožja, 1726

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.03.325-342

Citation:

Mihaela Triglav Čekada (2023). Meje katastrskih občin pod Krimom: po sledeh meje med Bistro in Engelshausi iz leta 1726. | The cadastral municipality boundaries under Krim: the boundary between Bistra and Engelshaus from 1726. Geodetski vestnik, 67 (3), 325-342. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.03.325-342

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC