naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Nova izravnava Hrvaške gravimetrične mreže 1. reda

New adjustment of the Croatian first order gravity network

Avtor(ji):

Marija Repanić

Izvleček:

V prispevku je predstavljen postopek izravnave hrvaške gravimetrične mreže 1. reda kot celote. V izravnavo so vključene absolutne in relativne gravimetrične meritve, ki so bile izvedene v štirih fazah. Podan je podroben opis vseh meritev, pa tudi ponovna obdelava absolutnih meritev in predhodna obdelava relativnih gravimetričnih meritev. Opisan je funkcionalni model izravnave, kjer kot neznanke nastopajo absolutne in relativne vrednosti težnega pospeška, popravki linearne kalibracijske konstante ter popravki linearne funkcije hoda gravimetra. V modelu nastopajo absolutne meritve težnega pospeška kot opazovanja. Rezultat izravnave so vrednosti težnega pospeška, ki precej odstopajo od rezultatov predhodnih izravnav, opravljenih v štirih fazah. Razlike presegajo velikost pričakovane natančnosti, kar je posledica pogreškov kalibracijskih konstant gravimetra, ki prej niso bili dovolj obravnavani. Zaradi tega smo določili novo linearno transformacijsko funkcijo prehoda iz Potsdamskega sistema težnosti v hrvaški gravimetrični referenčni sistem.

Ključne besede:

izravnava meritev v gravimetrični mreži, osnovna gravimetrična mreža, Hrvaška, kalibracijska konstanta

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.04.630-648

Citation:

Marija Repanić (2017). Nova izravnava Hrvaške gravimetrične mreže 1. reda. | New adjustment of the Croatian first order gravity network. Geodetski vestnik, 61 (4), 630-648. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.04.630-648

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC