naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Preučevanje popolnosti podatkov na podlagi primerjalne analize med podatki VGI in uradnimi podatkovnimi nizi o stavbah

Novel tool for examination of data completeness based on a comparative study of VGI data and official building datasets

Avtor(ji):

Joanna Nowak Da Costa

Izvleček:

Namen študije je bil prispevati k boljšemu razumevanju kakovosti prostovoljno zbranih geografskih informacij VGI (angl. volunteered geographic information) in njihovih koristi. Pri raziskavi smo se osredotočili na možnost uporabe podatkov o stavbah OpenStreetMap za uradne prostorske podatkovne nize. Z vidika pojavne popolnosti podatkov so ugotovitve raziskave primerljive z rezultati podobnih izvedenih študij. Ugotovili smo, da je popolnost podatkov o stavbah z vidika deleža zajetih stavb relativno visoka v središčih mest, z oddaljenostjo od urbanih središč pa se manjša. Prav tako se je izkazalo, da je popolnost opisnih podatkov o stavbah odvisna od stopnje urbanizacije, dodatno pa še od vrste opisnega podatka. Srednja položajna točnost podatkov o stavbah zbirke OpenStreetMap je za urbana območja ocenjena z 0,6 metra, za podeželje pa z 1,7 metra. Ta ocena je več kot petkrat boljša kot pogosto navedena ocena kakovosti podatkov OpenStreetMap, ki jo je objavil Haklay v letu 2010. V prispevku predstavljamo nov pristop v podporo oceni popolnosti podatkov OpenStreetMap, ki se nanašajo na stavbe. Predlagani kazalnik, ki smo ga poimenovali popolnost ujemanja objekta na podlagi površine (angl. matching feature area-based completeness), omogoča oceno popolnosti podatkov za kakršenkoli ploskovni prostorski podatkovni niz. Kazalnik je tudi prilagodljiv, saj ni pogojen z modeliranjem oboda ploskovnega objekta, niti ne s stopnjo posploševanja. Dodatno je predlagana preprosta metoda za posodabljanje uradnih evidenc o stavbah na podlagi množice podatkov OpenStreetMap.

Ključne besede:

kakovost, prostorski podatki, popolnost podatkov, OpenStreetMap, prostovoljno zbrane geografske informacije

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.495-508

Citation:

Joanna Nowak Da Costa (2016). Preučevanje popolnosti podatkov na podlagi primerjalne analize med podatki VGI in uradnimi podatkovnimi nizi o stavbah. | Novel tool for examination of data completeness based on a comparative study of VGI data and official building datasets. Geodetski vestnik, 60 (3), 495-508. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.495-508

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC