naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Gibanje gospodarskega profila na lokalni ravni: študija primera Slovenije 2000–2013

Dynamic of Economic profil at local level: the case study of Slovenia 2000–2013

Avtor(ji):

Izvleček:

V Sloveniji v zadnjih dveh letih poteka prenova dveh ključnih razvojnih dokumentov: Strategije razvoja Slovenije in Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Izdelane so bile različne študije, s katerimi se ocenjujejo zastavljeni cilji, kot tudi raziskave, s katerimi poskušajo opredeliti novo vizijo (prostorskega) razvoja Slovenije do leta 2050. S tem namenom smo izdelali raziskavo o gospodarskem profilu slovenskih občin, ki temelji na klasifikaciji gospodarstva v tri skupine: rezidenčno gospodarstvo (R), proizvodno gospodarstvo (P) in ustvarjalno gospodarstvo (U). V prispevku zato analiziramo gibanje gospodarskega profila slovenskih občin po predlagani klasifikaciji v obdobju 2000–2013. Analizo gibanja gospodarskega profila smo izvedli za 192 občin z začetka obravnavanega obdobja. Posebej smo analizirali gospodarski profil ter njegovo gibanje v občinah petnajstih regionalnih središč Slovenije. Rezultati študije kažejo, da se je Slovenija iz države s pretežno proizvodnim gospodarstvom (P) preusmerila v državo s pretežno rezidenčnim gospodarstvom (R), hkrati pa postaja vse močnejše ustvarjalno gospodarstvo (U). Nov pristop bolje ustreza razvojnim izzivom kot dosedanja delitev gospodarstva na primarni, sekundarni, terciarni in kvartarni sektor.

Ključne besede:

gospodarstvo, gibanje gospodarstva, profil gospodarstva, rezidenčno gospodarstvo, proizvodno gospodarstvo, ustvarjalno gospodarstvo, občina, Slovenija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.423-454

Citation:

(2016). Gibanje gospodarskega profila na lokalni ravni: študija primera Slovenije 2000–2013. | Dynamic of Economic profil at local level: the case study of Slovenia 2000–2013. Geodetski vestnik, 60 (3), 423-454. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.423-454

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC