naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Dasymetric modelling of population dynamics in urban areas

Dasimetrično modeliranje dinamike prebivalstva na urbanih območjih

Avtor(ji):

Branislav Bajat, Nikola Krunić, Mileva Samardžić Petrović, Milan Kilibarda

Izvleček:

Vprašanju razčlenjevanja javno dostopnih podatkov iz popisa so se posvečali že številni raziskovalci. Sodobni načini hranjenja ter predstavitve prostorskih in družbeno-ekonomskih podatkov v okolju GIS so prinesli pomemben napredek v metodologiji. Pri tem je pomembno tudi, da je javno dostopnih veliko pomožnih zbirk podatkov (satelitski posnetki, tematske plasti, ki se nanašajo na rabo zemljišč in pokrovnost tal, itd.), ki se vse hitreje dopolnjujejo. Zbirke podatkov o pozidanosti tal so eden od razredov pomožnih zbirk podatkov o zemljiščih, ki so zaradi antropogenih vplivov postala vodotesna, ter pričajo o stopnji prostorskega razvoja in prostorskih vsebinah, ki se povezujejo z razporeditvijo prebivalstva. Zbirka podatkov o pozidanosti tal je lahko v kombinaciji z dokumentacijo o načrtovanju mesta koristno orodje za dasimetrično kartiranje prebivalstva, ki opisuje rabo tal in višino stanovanjskih zgradb. Rezultati takšnega kartiranja so uporabni pri spremljanju prostorsko-časovne dinamike prebivalstva med dvema popisoma.V študiji je predstavljena metodologija, pri kateri je zbirka podatkov o pozidanosti tal kombinirana s pomožnimi podatki na testnem območju iz glavnega načrta Mesta Beograd, s podatki iz popisa iz leta 2002 in rezultati iz leta 2011. Preverjanje veljavnosti modela kaže, da je predlagana metodologija uporabna na močno urbaniziranih območjih.

Ključne besede:

dasimetrično modeliranje, pozidanost tal, podatki iz popisa, višina zgradb, urbanistično načrtovanje

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.04.777-792

Citation:

Branislav Bajat, Nikola Krunić, Mileva Samardžić Petrović, Milan Kilibarda (2013). Dasymetric modelling of population dynamics in urban areas. | Dasimetrično modeliranje dinamike prebivalstva na urbanih območjih. Geodetski vestnik, 57 (4), 777-792. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.04.777-792

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC