naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Landscape approach to flooded areas – an issue or a challenge?

Krajinski pristop k poplavljenim območjem – težava ali izziv?

Avtor(ji):

Ivana Blagojević, Jasmina Đorđević

Izvleček:

Poplave kot vse pogostejša težava v Evropi, tudi v Srbiji, zahtevajo poseben pristop k prostorskemu načrtovanju in urejanju porečij. V prispevku želimo s preučevanjem naravnih značilnosti in analizo stanja izpostaviti prepoznaven model za blaženje uničujočih posledic poplav na obravnavanem območju naselja Jaša Tomić (severovzhodna Srbija, Vojvodina) in na območjih, ki se spoprijemajo s podobnimi izzivi narave, ter tako prispevati k prostorskemu izboljšanju ogroženih območij.Še en cilj prispevka je prostorsko izboljšanje območja na ravni sestave, pri čemer se hkrati izpostavita privlačnost okolja in njegova turistična prepoznavnost. Metodologija temelji na opredelitvi značilnosti območja (krajinsko odčitavanje, izdelava kontrolnih seznamov) in nadomestnih scenarijev. Izmed štirih možnosti se kot najbolj sprejemljiv za raziskovano območje pokaže scenarij z analizo AHP, ki smo ga dopolnjevali na naslednjih stopnjah razvoja ideje.Na podlagi navedenega lahko ugotovimo, da obravnavano vprašanje zahteva multidisciplinaren pristop ter da ga je treba obravnavati s sociološkega, geografskega, planerskega in krajinskoarhitekturnega vidika. Tako je mogoče poiskati najustreznejšo rešitev za lokalno prebivalstvo in druge uporabnike prostora. Cilj, ki smo ga s predlaganim scenarijem tudi uresničili, je bil ustvariti prostor s trajnostnim značajem, v katerem se pristop »boja proti poplavam« umakne konceptu »živeti s poplavami«.

Ključne besede:

poplave, prostorsko urejanje poplavnega območja, trajnostni razvoj, »živeti s poplavami«

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.04.747-776

Citation:

Ivana Blagojević, Jasmina Đorđević (2013). Landscape approach to flooded areas – an issue or a challenge?. | Krajinski pristop k poplavljenim območjem – težava ali izziv?. Geodetski vestnik, 57 (4), 747-776. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.04.747-776

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC