naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.com
CC

Statistično-demografska analiza praktikantov študentov geodezije v Sloveniji v obdobju 2008–2011

Statistical and demographic analysis of geodesy students apprentices in Slovenia in the period from 2008 to 2011

Avtor(ji):

Matjaž Mikoš, Samo Jakljič, Andreja Istenič Starčič

Izvleček:

Dejavniki modeliranja optimalne členitve Slovenije na pokrajine vključujejo opremljenost regionalnih središč z dejavnostmi na ustrezni ravni, med katere spadata univerzitetno izobraževanje ter povezanost univerze z gospodarstvom pokrajine in njenimi razvojnimi potrebami pri zagotavljanju enakih možnosti za dostopnost univerzitetnega izobraževanja. Podatki o regijski gravitaciji študentov in ustreznosti regijske porazdelitve organizacij izvajalk praktičnega usposabljanja glede na vse organizacije v Sloveniji so pomembno merilo kakovosti univerzitetnega izobraževanja. Univerzitetni in strokovni študij geodezije poteka za celotno Slovenijo na Univerzi v Ljubljani. Izvedena je bila primerjava med starimi in novimi bolonjskimi univerzitetnimi in strokovnimi študijskimi programi v obdobju prehoda na bolonjski študij, ko so na Univerzi v Ljubljani hkrati izvajali stare in nove študijske programe (študijska leta 2008/09, 2009/2010, 2010/11). Posebej je tudi predstavljena vloga praktičnega usposabljanja na univerzitetnem študiju geodezije s poudarkom na pojmovanju in vrednotenju kompetenc študentov/diplomantov. Analizirani sta demografska struktura študentov geodezije in njihovo vključevanje v geodetske organizacije pri praktičnem usposabljanju. Izvedeni sta bili analiza regijske razpršenosti geodetskih organizacij in demografska analiza študentov geodezije, pri čemer se je ugotavljala oddaljenost opravljanja prakse od kraja stalnega bivališča študentov geodezije.

Ključne besede:

študenti geodezije, geodetske organizacije, univerzitetno izobraževanje, praktično usposabljanje, regionalizacija, Slovenija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.03.513-533

Citation:

Matjaž Mikoš, Samo Jakljič, Andreja Istenič Starčič (2012). Statistično-demografska analiza praktikantov študentov geodezije v Sloveniji v obdobju 2008–2011. | Statistical and demographic analysis of geodesy students apprentices in Slovenia in the period from 2008 to 2011. Geodetski vestnik, 56 (3), 513-533. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.03.513-533

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.com
CC