naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1999/1 (Let. 43/1)

 • VSEBINA
 • UVODNIK
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • Dušan Mitrovič: MOŽNOST RAZVOJA NEPREMIČNINSKEGA DAVČNEGA SISTEMA V SLOVENIJI 7
 • Dušan Mitrovič: POSSIBLE DEVELOPMENT OF REAL ESTATE TAX SYSTEM IN SLOVENIA 19
 • Tomaž Kocuvan: PARCELA 31
 • Tomaž Kocuvan: VZPOSTAVITEV IN OBNOVA PARCELNE MEJE 36
 • Stanko Pristovnik: MNENJE RECENZENTA 48
 • Tomaž TERMINA NATANČNOST IN TOČNOST V GEODEZIJI 49 Podobnikar:
 • PREGLEDI
 • Milan Naprudnik: ALPSKA KONVENCIJA – SPORAZUM O VARSTVU ALP 56
 • Radoš Šumrada: OGIS (OPEN GIS SPECIFICATION) STANDARD 62
 • Radoš Šumrada: RAZVOJ SLOVENSKIH STANDARDOV ZA PROSTORSKE PODATKE 67
 • OBVESTILA IN NOVICE
 • Anamarija Stibilj, SLIKARSKA RAZSTAVA OLGE KOLENC 73 Lojze Adamlje:
 • Florjan DIPLOMANTI, MAGISTRI, IMENOVANJA IN VPIS NA ODDELEK ZA Vodopivec: GEODEZIJO V LETU 1998 76
 • Florjan STROKOVNI, ZNANSTVENI NASLOVI IN OKRAJŠAVE 79 Vodopivec:
 • Božena Lipej: OBISK VISOKIH PREDSTAVNIKOV FINSKE GEODETSKE UPRAVE NA GEODETSKI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE 81
 • Božena Lipej: DELOVNI OBISK MISIJE SVETOVNE BANKE ZA PROJEKT S PODROČJA POSODOBITVE EVIDENTIRANJA NAPREMIČNIN V SLOVENIJI 82
 • Božena Lipej: POMEMBNEJŠI SIMPOZIJI IN KONFERENCE V LETU 1999 84
 • Matej Maligoj: XXVI. SMUČARSKI DAN GEODETOV, ROGLA, 7. FEBRUAR 1999 85
 • Tomaž Cink: POROČILO ŠALJIVEGA TEKMOVANJA – BALONOTLONA 94
 • NAVODILO ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV 97
 • CONTENTS
 • EDITORIAL
 • FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Dušan Mitrovič: POSSIBLE DEVELOPMENT OF REAL ESTATE TAX SYSTEM IN SLOVENIA 7
 • Dušan Mitrovič: POSSIBLE DEVELOPMENT OF REAL ESTATE TAX SYSTEM IN SLOVENIA 19
 • Tomaž Kocuvan: LAND PARCEL 31
 • Tomaž Kocuvan: THE SETTING-UP AND RENOVATION OF LAND PARCEL BOUNDARIES 36
 • Stanko Pristovnik: REVIEWER'S OPINION 48
 • Tomaž THE TERMS ACCURACY AND PRECISION AS USED IN GEODESY 49 Podobnikar:
 • NEWS REVIEW
 • Milan Naprudnik: ALPINE CONVENTION – AGREEMENT ON THE PROTECTION OF THE ALPS 56
 • Radoš Šumrada: OGIS STANDARD 62
 • Radoš Šumrada: THE DEVELOPMENT OF SLOVENE STANDARDS FOR SPATIAL DATA 67
 • Florjan GRADUATES, MASTERS, APPOINTMENTS AND ENROLMENT AT THE Vodopivec: DEPARTMENT OF GEODESY IN 1998 76
 • Florjan PROFESSIONAL, SCIENTIFIC TITLES AND ABBREVIATIONS 79 Vodopivec:
 • Božena Lipej: HIGH OFFICIAL VISIT FROM THE NATIONAL LAND SURVEY OF FINLAND AT THE SURVEYING AND MAPPING AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA 81
 • Božena Lipej: THE WORLD BANK PRE-APPRAISAL MISSION FOR THE PROJECT OF MODERNIZATION OF REAL ESTATE REGISTRATION IN SLOVENIA 82
 • Božena Lipej: IMPORTANT SYMPOSIA AND CONFERENCES IN 1999 84
 • Matej Maligoj: 26TH GEODETIC SKIING DAY, ROGLA, 7 FEBRUARY 1999 85
 • Tomaž Cink: A REPORT FROM THE FUN COMPETITION – BALLOONATHLON 94
 • INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 97

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC