naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1998/2 (Let. 42/2)

 • VSEBINA
 • CONTENTS
 • UVODNIK
 • EDITORIAL
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Sergej Čapelnik, POMEN RAČUNALNIŠKE GEOMETRIJE ZA UČINKOVITE Borut Žalik: PROGRAMSKE REŠITVE V GEOGRAFSKIH INFORMACIJSKIH SISTEMIH 147
 • Sergej Čapelnik, THE SIGNIFICANCE OF COMPUTER GEOMETRY IN FINDING Borut Žalik: EFFICIENT SOFTWARE SOLUTIONS WITHIN GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS 155
 • Božena Lipej: OCENA KAKOVOSTI TOPOGRAFSKIH PODATKOV ASSESSING THE QUALITYOF TOPOGRAPHICAL DATA 164
 • Matjaž Ivačič: KOMENTAR K MNENJU RECENZENTA PRISPEVKA ''PRIMER UPORABE EVROPSKEGA PREDSTANDARDA ZA METAPODATKE'' (GEODETSKI VESTNIK, 1998, ŠT.11, STR. 27) COMMENTARY ON THE REVIEWER'S OPINION OF THE ARTICLE ''EUROPEAN PRE-STANDARD FOR METADATA – AN EXAMPLE'' (GEODETSKI VESTNIK, 1998, NO. 1, P. 27) 171
 • PREGLEDI NEWS REVIEW
 • Tomaž Banovec: KAKO DOLGA JE SLOVENSKA OBALA? HOW LONG IS THE SLOVENIAN COAST? 173
 • Božena Lipej: MANAGEMENT KAKOVOSTI QUALITY MANAGEMENT 174
 • Božena Lipej: KAKOVOST DRŽAVNIH NAČRTOV IN KART QUALITY OF NATIONAL MAPS AND PLANS 178
 • Božena Lipej: TEORETIČNE RAZLAGE PODATKOVNEGA, TOPOGRAFSKEGA IN KARTOGRAFSKEGA MODELA THEORETICAL EXPLANATION OF DATA MODELS, AND TOPOGRAPHICAL AND CARTOGRAPHICAL MODELS 184
 • Dušan Mitrovič DANSKA – VREDNOTENJE NEPREMIČNIN ZA POTREBE ODMERE et al: DAVKA
 • DENMARK – REAL ESTATE MANAGEMENT FOR THE REQUIREMENTS OF TAX ASSESSMENT 194
 • Milan Naprudnik: KAKO SE JE OSAMOSVAJALA SLOVENIJA NA GEODETSKEM PODROČJU HOW SLOVENIA ACHIEVED INDEPENDENCE IN THE FIELD OF GEODESY 201
 • Joc Triglav: DRUŠTVO GEODETOV SEVEROVZHODNE SLOVENIJE JE OBISKALO NIZOZEMSKI ''KADASTER'' THE GEODETIC SOCIETY OF NORTHEASTERN SLOVENIA VISIT THE DUTCH CADASTRE 203
 • OBVESTILA IN NOVICE NOTICES AND NEWS
 • Božena Lipej: PREDAJA REZULTATOV KAMPANJE EUREF '95 SLOVENSKIM PREDSTAVNIKOM DELIVERY OF THE RESULTS OF THE EUREF '95 CAMPAIGN TO SLOVENE REPRESENTATIVES 207
 • Božena Lipej: PODPIS SPORAZUMA O IZMENJAVI PODATKOV S PREDSTAVNIKI ITALIJANSKEGA VOJAŠKEGA GEOGRAFSKEGA INŠTITUTA SIGNING OF AN AGREEMENT ON DATA EXCHANGE WITH REPRESENTATIVES OF THE ITALIAN MILITARY GEOGRAPHIC INSTITUTE 209
 • Božena Lipej: OBISK MISIJE PHARE S PROF.DR. PETROM DALE-OM V SLOVENIJI THE VISIT OF THE PHARE MISSION WITH PROF.DR. PETER DALE TO SLOVENIA 211
 • Božena Lipej: POMEMBNEJŠI SIMPOZIJI IN KONFERENCE V LETU 1998 IMPORTANT SYMPOSIA AND CONFERENCES IN 1998 212
 • Zveza geodetov PROGRAM DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE ZA LETO 1998 Slovenije: WORK PROGRAMME OF THE ASSOCIATION OF SURVEYORS OF SLOVENIA 213
 • Pavel Zupančič: LJUBLJANSKI GEODETI NA GRADBIŠČU AVTOCESTNEGA PREDORA POD GOLOVCEM LJUBLJANA SURVEYORS AT THE HIGHWAY TUNNEL CONSTRUCTION SITE UNDER GOLOVEC 215
 • Jože Smrekar: 30 LET LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA BIROJA 30 YEARS OF THE LJUBLJANA GEODETIC BUREAU 217
 • Pavel Zupančič: SPOMINSKO SREČANJE SLOVENSKIH GEODETOV NA KRIMU OB 3. OBLETNICI POSTAVITVE OBELEŽJA IZHODIŠČA KRIMSKAGA KOORDINATNEGA SISTEMA COMMEMORATIVE MEETING OF SLOVENE SURVEYORS ON KRIM HILL ON THE THIRD ANNIVERSARY OF THE PLACEMENT OF A MARKER AS AN ORIGIN POINT FOR THE KRIM COORDINATE SYSTEM 220
 • Miloš Šušteršič: SPOMINSKO SREČANJE OB 4. OBLETNICI POSTAVITVE OBELEŽENJA TRIGONOMETRIČNEGA KOORDINATNEGA IZHODIŠČA NA KRIMU COMMEMORATIVE MEETING ON THE FOURTH ANNIVERSARY OF THE PLACEMENT OF A MARKER ON KRIM HILL FOR THE TRIGONOMETRIC COORDINATE SYSTEM 224
 • Zveza geodetov VABILO NA 31. GEODETSKI DAN Slovenije: INVITATION TO THE 31ST GEODETIC WORKSHOP 230
 • Božo Koler: DOKONČANJE VIŠJEŠOLSKEGA ŠTUDIJA NA FAKULTETI ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO COMPLETION OF HIGH TECHNICAL STUDY AT THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 231
 • Božena Lipej: TELETEKST – GEOGRAFIJA IN GEODEZIJA TELETEXT – GEOGRAPHY AND GEODESY 231
 • Zveza geodetov PRISTOPNICA ZA VČLANITEV V GEODETSKO DRUŠTVO Slovenije: APPLICATION FORM FOR MEMBERSHIP IN SLOVENE GEODETIC SOCIETIES 232
 • NAVODILO ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 233

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC