naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1996/2 (Let. 40/2)

 • Vsebina
 • UVODNIK EDITORIAL
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Aleš Breznikar: LASERSKA TEHNIKA V GEODEZIJI 107
 • LASER TECHNIQUE IN GEODESY 113
 • PREGLEDI NEWS REVIEW
 • FAO: VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ (PREDLOG POROČILA) LAND VALUATION VERSUS LAND EVALUATION IN SLOVENIA (PRELIMINARY WORKING DRAFT) 119
 • Janez Košir: PROJEKT POSODOBITVE SISTEMA IN PODATKOV KATASTRSKE
 • KLASIFIKACIJE PROJECT FOR THE MODERNIZATION OF THE CADASTRAL CLASSIFICATION SYSTEM AND DATA 123
 • Franz Allmer: GAUSS-KRUEGERJEVE KOORDINATE ALI KDO JE BIL LOUIS KRUEGER GAUSS-KRUEGER COORDINATES, OR WHO WAS LOUIS KRUEGER 128
 • Martin Smodiš: DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA 1:25 000 NATIONAL TOPOGRAPHICAL MAP 1:25 000 137
 • Ema Pogorelčnik: KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH IMEN COMMITTEE FOR THE STANDARDIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES 142
 • Gregor Filipič, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE NA INTERNETU Marjetka Brilej: THE SURVEYING AND MAPPING AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA ON THE INTERNET 143
 • OBVESTILA IN NOVICE NOTICES AND NEWS
 • Tomaž Petek: PROMOCIJA PRVE DRŽAVNE TOPOGRAFSKE KARTE 1:25 000 PROMOTION OF THE FIRST NATIONAL TOPOGRAPHICAL MAP 1:25 000 149
 • Božena Lipej OBISL MISIJE FAO NA GEODETSKI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE VISIT BY THE FAO MISSION TO THE SURVEYING AND MAPPING AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA 152
 • Božena Lipej: STROKOVNI POSVET: NEPREMIČNINE – VREDNOTENJE – LASTNIŠTVO, LJUBLJANA, 6. IN 7. FEBRUAR 1996 PROFESSIONAL CONFERENCE: REAL ESTATE – EVALUATION – OWNERSHIP, LJUBLJANA, 6 AND 7 FEBRUARY 1996 154
 • Bojana Leskovar: NEPREMIČNINE – EVIDENCE, GOSPODARJENJE IN UPRAVLJANJE REAL ESTATE – RECORDS, ECONOMICS AND MANAGEMENT 155
 • Božena Lipej: AKTIVNOSTI IN USMERITVE NA EVROPSKI RAVNI NA PODROČJU UPRAVLJANJA Z NEPREMIČNINAMI EUROPEAN ACTIVITIES AND GUIDELINES IN REAL ESTATE ADMINISTRATION 158
 • Megrin: BAZIČNO VEČNAMENSKO EVROPSKO INFORMACIJSKO OMREŽJE MULTIPURPOSE EUROPEAN GROUND-RELATED INFORMATION NETWORK 161
 • Tomaž Petek: POROČILO O UDRLRŽBI NA KONFERENCI JEC-96 REPORT ON A PARTICIPATION AT THE JEC-96 CONFERENCE 163
 • Božena Lipej: POMEMBNEJŠI SIMPOZIJI IN KONFERENCE V LETU 1996 SIMPOSIA AND CONFERENCES OF IMPORTANCE IN 1996 165
 • Norbert CITIRAJTE MOJE PISMO Untersteiner: CITE THIS LETTER 166
 • Igor Karničnik POROČILO S ŠTUDENTSKEGA SREČANJA IGSM HANNOVER '96 et al: REPORT FROM THE IGSM HANNOVER '96 STUDENTS' MEETING 168
 • Andraž Šinkovec: XXIV. SMUČARSKI DAN GEODETOV, POKLJUKA, 16. MAREC 1996 XXIV. SURVEYORS' SKIING DAY, POKLJUKA, 16 MARCH 1996 169
 • Florjan MEDNARODNI SIMPOZIJ O IZOBRAŽEVANJU NA PODROČJU Vodopivec: UPORABE GPS-JA V GEODEZIJI IN GEOGRAFSKIH INFORMACIJSKIH SISTEMIH INTERNATIONAL SYMPOSIUMON EDUCATION ON THE FIELD OF THE USE OF GPS IN SURVEYING AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS 176
 • Florjan VABILO NA STROKOVNO EKSKURZIJO Vodopivec: INVITATION TO A PROFESSIONAL EXCURSION 178
 • Andrej Pogačnik: VARSTVO IN USMERJANJE OBLIKOVNE PODOBE SLOVENSKIH MEST PROTECTION AND ORIENTATION OF THE DESIGN IMAGE OF SLOVENIAN TOWNS 179
 • GITC bv: KOLEDAR FIG-E ZA LETO 1997 THE FIG 1997 CALENDAR 180
 • Milan Kreutz: GOJMIRJU MLAKARJU V SPOMIN IN MEMORIAM: GOJMIR MLAKAR 181

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC