naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1995/3 (Let. 39/3)

 • Vsebina
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Maruška Šubic URADNA EVIDENCA ZEMLJIŠKIH TRANSAKCIJ IN CEN ZEMLJIŠČ Kovač: KOT TEMELJ TRŽNO USMERJENEGA GOSPODARSTVA 163 Maruška Šubic OFFICIAL RECORDS OF LAND TRANSACTIONS AND PRICES AS THE Kovač: BASES OF MARKET-ORIENTED ECONOMY 170
 • Danijel Boldin: UPORABA DIGITALNIH PROSTORSKIH PODATKOV PRI URBANISTIČNI ZASNOVI MESTA JESENICE
 • USE OF DIGITAL SPATIAL DATA IN URBAN PLANNING FOR THE
 • CITY OF JESENICE 177
 • Vasja Bric: RAZVOJ DIGITALNE FOTOGRAMETRIJE – ZAJEMANJE ZGRADB
 • DEVELOPMENT OF DIGITAL PHOTOGRAMMETRY – CAPTURE OF
 • BUILDINGS 184
 • Božo Koler: KAKO SPREJETI STANDARDE ZA POTREBE SLOVENSKE GEODEZIJE HOW TO ADOPT SLOVENIAN STANDARDS FOR THE NEEDS OF GEODESY 190
 • Edvard Mivšek: SPREMEMBE V POSTOPKU VZPOSTAVITVE DIGITALNEGA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA TER SPREMLJANJE IN NADZOR NADALJNJEGA IZVAJANJA PROJEKTA VZPOSTAVITVE CHANGES IN THE PROCES OF ESTABLISHING DIGITAL LAND CADASTRE AND ITS MANAGEMENT 195
 • Dušan Petrovič, DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA 1:25 000 – NOVA SLOVENSKA Branko Rojc: SISTEMSKA KARTA
 • NATIOANAL TOPOGRAPHIC MAP SCALE 1:25 000 – NEW SLOVENE SYSTEM MAP 202
 • Martin Puhar: MODEL DELOVANJA DIGITALNEGA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA KOT POSLEDICA NAČINA VZPOSTAVITVE DESEDANJEGA NAČINA DELOVANJA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA MODEL OF THE FUNCTIONING OF A DIGITAL LAND CADASTRE AS A RESULT OF ITS METHOD OF ESTABLISHMENT AND EXISTING METHODS OF FUNCTIONING 208
 • Albin Rakar: KATASTER KOMUNLANIH NAPRAV MED MOJSTRSKO MISELNOSTJO UN RAČUNALNIŠKO OBSEDENOSTJO PUBLIC UTILITIES CADASTRE – BETWEEN THE CRAFT MENTALITY AND COMPUTER OBSESSION 215
 • Roman Rener: STROKOVNE USMERITVE GEODEZIJE V NOVI DRŽAVI – KATASTER IN KARTOGRAFIJA PROFESSIONAL ORIENTATIONS IN GEODESY IN THE NEW STATE –
 • LAND CADASTRE AND CARTOGRAPHY 222
 • Grega Sever, ZASNOVA IN IZDELAVA DIGITALNE DRŽAVNE TOPOGRAFSKE Dalibor Radovan: KARTE 1:25 000 PREPARATION AND PRODUCTION OF A DIGITLA NATIONAL TOPOGRAPHIC MAP SCALE 1:25 000 229
 • Florijan
 • Vodopivec, VISOKI STROKOVNI ŠTUDIJ GEODEZIJE Dušan Kogoj: FOUR-YEAR UNIVERSITY CURRICULUM FOR GEODESY 237
 • Borut Pegan STANDARDI PROSTORSKIH PODATKOV: PREGLED IN OCENA Žvokelj: STANJA IN UPORABNOST NEKATERIH STANDARDOV S PODROČJA PROSTORSKE INFORMATIKE STANDARDS OF SPATIAL DATA: EXAMINATION AND ESTIMATE
 • OF THE SITUATION OF SPATIAL STANDARDS AND THEIR USAGE 243
 • REKLAME COMMERCIALS

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC