naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1995/2 (Let. 39/2)

 • Vsebina
 • UVODNIK EDITORIAL
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Zmago Fras, NUMERIČNI POSTOPEK RAVNANJA ROBOV KATASTRSKIH
 • Tomaž NAČRTOV GRAFIČNE IZMERE 87 Gvozdanović:
 • Zmago Fras, NUMERICAL PROCESS OF STRAIGHTENING THE EDGES OF Tomaž GRAPHICALLY-BASED CADASTRAL MAPS 95 Gvozdanović:
 • Aleš Breznikar: NATANČNOST IZRAČUNA VOLUMNOV ZEMELJSKIH MAS PRI
 • LINIJSKIH OBJEKTIH ACCURACY OF CALCULATION OF EARTH MASS VILUME WITH LINEAR OBJECTS 103
 • Matjaž Mikoš: POLOŽAJ VODNEGA DOBRA V ZEMLJIŠKEM KATASTRU
 • POSITION OF WATER BODIES IN LAND CADASTRE 109
 • PREGLEDI NEWS REVIEW
 • Božo Demšar: VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV V ZEMLJIŠKEM KATASTRU SECURING PERSONAL DATA IN THE LAND CADASTRE 114
 • Dušan Mitrovič: POROČILO O POTEKU PRIPRAV ZA IZVEDBO GPS KAMPANJE EUREF '95 REPORT ON THE COURSE OF PREPARATIONS FOR THE EXECUTION OF THE GPS CAMPAIGN EUREF '95 115
 • Dalibor Radovan: OBISK PROF.DR. KARLA KRAUSA V LJUBLJANI
 • PROF.DR. KARL KRAUS VISIT TO LJUBLJANA 119
 • Jurij Režek: METAPODATKOVNI SISTEM IN KATALOG DIGITALNIH PROSTORSKIH PODATKOV
 • METADATA SYSTEM AND CATALOGUE OF DIGITAL SPATIAL DATA 122
 • Mimi Žvan: VLOGA GEODETSKEGA INFORMACIJSKEGA CENTRA GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
 • ROLE OF THE GEODETIC INFORMATION CENTER OF THE SURVEYING
 • AND MAPPING AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA 131
 • OBVESTILA IN NOVICE NOTICES AND NEWS
 • Fakulteta za LASERSKA TEHNIKA V GEODEZIJI V INŽENIRSTVU IN gradbeništvo RUDARSKEM MERJENJU in geodezijo: LASER TECHNIQUE IN ENGINEERING AND MINING MEASUREMENT 134
 • Tehniška XII. MEDNARODNI SEMINAR ZA INŽENIRSKO GEODEZIJO 1996 univerza V GRADCU Gradec: XIITH INTERNATIONAL COURSE IN ENGINEERING GEODESY IN 1996 IN GRAZ, AUSTRIA 135
 • Božena Lipej; REGIONALNI POSVET MEGRIN-A V LJUBLJANI
 • MEGRIN REGIONAL MEETING IN LJUBLJANA 137
 • Martin Mueller- PREDSEDNIK DIPL.ING. FRIEDRICH HRBEK ODHAJA V POKOJ
 • Fembek: CHAIRMAN DIPL.ING. FRIEDRICH HRBEK IS RETIRING 139
 • Martin Mueller- PRAESIDENT DIPL.ING. FRIEDRICH HRBEK TRITT IN DER
 • Fembek: RUHESTAND 140
 • Aleš Seliškar, OB ODHODU G. FRIEDRICHA HRBKA V POKOJ Božena Lipej: UPON THE RETIREMENT OF MR. FRIEDRICH HRBEK 141
 • Aleš Seliškar, ZUM ANLASS DER VERSETZUNG IN DEN RUHESTAND VON HERRN Božena Lipej: FRIEDRICH HRBEK 143
 • GITC bv: POROČILO O RUSKEM TRGU GEOMATIKE REPORT ON THE RUSSIAN GEOMATICS MARKET 144
 • GITC bv: GEODETSKI KOLEDAR ZA LETO 1996
 • SURVEYING CALENDAR FOR 1996 144
 • Božena Lipej: POMEMBNEJŠI SIMPOZIJI IN KONFERENCE V LETU 1995 SYMPOSIA AND CONFERENCES OF IMPORTANCE IN 1995 145
 • Igor Karničnik POROČILO S ŠTUDENTSKEGA SREČANJA IGSM VARŠAVA '95
 • et al: REPORT FROM THE IGSM STUDENT MEETING, WARSAW '95 147
 • Stane Drenšek: STROKOVNA EKSKURZIJA LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA NA GRADBIŠČE ŠTAJERSKIH AVTOCEST PROFESSIONAL EXCURSION OF THE GEODETIC SOCIETY OF LJUBLJANA TO THE CONSTRUCTION SITE OF STYRIAN HIGHWAYS 147
 • Božena Lipej: 9. GEODETSKI PLANINSKI POHOD – FOTOZAPIS
 • 9TH SURVEYING MOUNTAINEERING MARCH – PHOTO
 • DOCUMENTARY 149

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC