naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1994/4 (Let. 38/4)

 • Vsebina
 • VOŠČILO CONGRATULATION
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Albin Rakar: INSTRUMENTI ZEMLJIŠKE POLITIKE V POGOJIH TRŽNEGA GOSPODARSTVA IN PLURALIZMA LASTNIN 267 Albin Rakar: LAND POLICY INSTRUMENTS IN CONDITIONS OF MARKET-ORIENTED ECONOMY AND IN PLURALISM OF PROPERTIES 274
 • Andrej Bilc: AMERNICE ZA UPORABO DIGITALNIH PRTOFOTO NAČRTOV GUIDELINES FOR DIGITAL ORTHOPHOTO MAPS USAGE 281
 • Vasja Bric: FOTOGRAMETRIJA IN 3D GIS PHOTOGRAMMETRY AND 3D-GIS 288
 • Radovan Dalibor: SLOVENSKI IN TUJI FONTI V EVIDENCI ZEMLJEPISNIH IMEN SLOVENE AND FOREIGN FONTS IN GEOGRAPHICAL NAMES RECORDS 293
 • Jerneja Fridl: POMEN GEODETSKE DOKUMENTACIJE PRI PRIPRAVI ŠTUDIJE RANLJIVOSTI OKOLJA IMPORTANCE OF SURVEYING DOCUMENTATION IN PREPARING ENVIRONMENT VULNERABILITY STUDY 299
 • Katja Oven: DOLOČITEV HOMOGENIH CON KATASTRSKEGA NAČRTA GRAFIČNE IZMERE CADASTRAL GRAPHIC SURVEY MAP HOMOGENEOUS ZONES DETERMINATION 305
 • Darko Tanko: PORTFELJ NALOŽB ZA OHRANJANJE VREDNOSTI PREDPLAČIL
 • PORTFOLIO INVESTMENT FOR PRESERVING ADVANCES PAYMENTS VALUE 309
 • PREGLEDI NEWS REVIEW
 • Aleš Breznikar: GEODETSKO-INŽENIRSKA DELA PRI GRADNJI OBJEKTOV
 • SURVEYING-ENGINEERING WORKSI IN BUILDING CONSTRUCTION 316
 • Tomi Nemec: DIGITALNO VODENJE GRAFIČNEGA ELABORATA KATASTRSKE OBČINE V PREHODNEM OBDOBJU IZGRADNJE DIGITALNEGA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA DIGITAL MANAGEMENT OF CADASTRAL COMMUNE GRAPHIC
 • PROJECT REPORT IN TRANSITIONAL PERIOD OF SETTING UP DIGITAL LAND CADASTRE 321
 • Tadeja Vengar: IZDELAVA DIGITALNIH ORTOFOTO NAČRTOV NA
 • FOTOGRAMETRIČNEM SISTEMU LEICA-HELAVA DIGITAL ORTHOPHOTO MAPS ELABORATION ON THE LEICA-HELAVA PHOTOGRAMMETRIC SYSTEM 325
 • Joc Triglav: VODENJE STROJEV TBM V PREDORU POD ROKAVSKIM PRELIVOM TUNNEL BORING MACHINES GUIDANCE UNDER THE CHANNEL
 • TUNNEL 329
 • OBVESTILA IN NOVICE NOTICES AND NEWS
 • Pavel Zupančič: SLOVESNOSTI OB POSTAVITVI SPOMINSKEGA OBELEŽJA KOORDINATNEGA IZHODIŠČA NA KRIMU COORDINATE SYSTEM CENTER POINT MEMORIAL TABLE RAISING CEREMONY AT KRIM 337
 • Božena Lipej: POMEMBNEJŠI SIMPOZIJI IN KONFERENCE V LETU 1995 SYMPOSIA AND CONFERENCES OF IMPORTANCE IN 1995 343
 • Igor Karničnik OBISK SMRSS-JA, OTTAWA, AND NCGIA, BUFFALO
 • et al: VISIT OF THE SMRSS, OTTAWA, AND NCGIA, BUFFALO 344
 • Marjan Kotar: PRVI GZ OPEN 1994 FIRST GZ OPEN 1994 347
 • Božena Lipej: ZAGRED NA GEODETSKO-KATASTRSKIH NAČRTIH IN V ZEMLJIŠKIH KNJIGAH ZAGREB ON SURVEYING-CADASTRAL PLANS AND IN LAND
 • REGISTERS 348
 • Tehnična GRAŠKI DNEVI INFORMATIKE '95 Univerza Gradec: GRAZ'GEOINFORMATICS DAYS '95 350
 • BIBLIOGRAFIJA GEODETSKEGA VESTNIKA V LETU 1994
 • BIBLIOGRAPHY OF THE GEODETSKI VESTNIK FOR 1994 352

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC