naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1992/3 (Let. 36/3)

 • Vsebina
 • UVODNIK
 • EDITORIAL
 • Milan Naprudnik: GEODEZIJA – TRENUTKI ODLOČITVE SURVEYING – MOMENTS OF DECISION-MAKING 181
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Stanko Majcen: GEODETSKA SLUŽBA V NOVEM PRAVNEM SISTEMU 185
 • Stanko Majcen: SURVEYING SERVICE IN NEW LEGAL SYSTEM 191
 • Tomaž Banovec: GEODEZIJA, INFORMATIKA, STATISTIKA IN EVROPSKE INTEGRACIJE SURVEYING, INFORMATICS, STATISTICS AND EUROPEAN INTEGRATIONS 197
 • Boris Bregant: ENTITETE, ATRIBUTI, ODNOSI IN SESTAVI KOT KONSTRUKTI V POJMOVNEM MODELU PODATKOVNE BAZE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV ENTITIES, ATTRIBUTES, RELATIONSHIPS AND SYSTEMS AS THE TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE AND PUBLIC UTILITIES EQUIPEMENT CONCEPTUAL DATA MODEL CONSTRUCTIONS 202
 • Aleš Breznikar: MERITVE POSEDANJ NA LJUBLJANSKEM BARJU V LETU 1991/92 LAND SUBSIDENCE MEASUREMENTS OF LJUBLJANSKO BARJE IN 1991/92 207
 • Miran Ferlan: KATASTER ZGRADB – KATASTER STAVB BUILDING CADASTRE – EDIFICE CADASTRE 211
 • Zmago Fras: DIGITALNI ORTOFOTO – OSNOVNI INFORMACIJSKI SLOJ V GIS-U DIGITAL ORTOPHOTO – BASIC INFORMATIONAL LAYER IN GIS 218
 • Zmago Fras: FOTOGRAMETRIJA DANES – JUTRI? PHOTOGRAMMETRY TODAY – WHAT ABOUT TOMORROW? 223
 • Božena Lipej: GEODEZIJA NA RAZPOTJU SURVEYING AT THE CROSS-ROADS 229
 • Edvard Mivšek: KVALITEETNO IZBOLJŠANJE ZEMLJIŠKEGA KATASTRA V IZGRADNJI DIGITALNE BAZE
 • LAND CADASTRE QUALITY IMPROVEMENT IN DIGITAL DATABASE
 • SET UP 234
 • Edvard Mivšek: TEMELJNE ENOTE IN ENOTE VODENJA PODATKOV V DIGITALNI BAZI ZEMLJIŠKEGA KATASTRA BASIC AND DATA MAINTENANCE UNITS IN DIGITAL LAND CADASTRE DATABASE 238
 • Stanko Pristovnik: PERSPEKTIVE UPRAVNOPRAVNEGA DELOVANJA GEODETSKE SLUŽBE PERSPECTIVES OF SURVEYING SERVICE ADMINISTRATIVE-LEGAL ACTIVITIES 242
 • Anton Prosen: UREJANJE PODEŽELJA – NOVE NALOGA GEODEZIJE SHAPING OF RURAL SPACE – NEW TASK FOR SURVEYING 247
 • Dalibor Radovan: ANALITIČNO KARTOGRAFSKO SENČENJE DMR S PSEVDOSLUČAJNOSTNIMI RASTRI ANALYTIC CARTOGRAPHIC HILL SHADING OF DIGITAL TERRA IN MODEL WITH PSEUDORANDOM RASTERS 250
 • AKTUALNOSTI CURRENT AFFAIRS
 • Katarina Horvat: POVABILO NA OGLED RAZSTAVNEGA PROSTORA MESTNEGA
 • ZAVODA ZA INFORMATIKO
 • INVITATION TO VISIT THE DISPLAY-ROOM OF THE MUNICIPAL
 • ESTABLISHMENT FOR INFORMATICS 256
 • Božo Koler: GEODETSKE IZMERE PRI OSUŠEVANJU LJUBLJANSKEGA BARJA LAND SURVEYS BY SOIL IMPROVEMENTS AT LJUBLJANSKO BARJE 258
 • Stanko Pristovnik: PROBLEMATIKA EVIDENTIRANJA KATASTRSKIH PODATKOV
 • V ZEMLJIŠKI KNJIGI PROBLEM OF LAND CADASTRE DATA KEEPING IN LAND REGISTER 261
 • Blaž Supej: EKONOMIKA NABAVE GEODETSKIH INŠTRUMENTOV
 • ECONOMICS OF SURVEYING INSTRUMENTS SUPPLY 264
 • Blaž Supej: GEONIC – PRIMER AVTOMATIZIRANEGA GEODETSKEGA SISTEMA
 • GEONIC – EXAMPLE OF AUTOMATED SURVEYING SYSTEM 268
 • Radoš Šumrada: OCENA JEP TEMPUS PROGRAMA ELIS'92 EVALUATION OF JEP TEMPUS PROGRAMME ELIS'92 272
 • Aleš Šuntar: RAČUNALNIŠKO VODENJE ZEMLJIŠKEGA KATASTRA
 • COMPUTER-AIDED LAND CADASTRE 276
 • Florijan SLOVENSKA GEODEZIJA V MEDNARODNEM PROSTORU Vodopivec: SLOVENE SATELLITE GEODESY IN INTERNATIONAL SPHERE 281

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC