naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1991/4 (Let. 35/4)

 • Vsebina
 • UVODNIK
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION 247
 • Zveza geodetov ZAKLJUČKI 24. GEODETSKEGA DNEVA Slovenije: CONCLUSIONS OF THE 24th GEODETIC WORKSHOP 247
 • Gojmir Mlakar: ZEMLJIŠKI KATASTER DANES LAND CADASTRE TODAY 248
 • Alojz Četina: PRISPEVEK K RAZVOJU VREDNOTENJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT OF AGICULTURAL AND FOREST LAND EVALUATION METHODS 255
 • Božo Demšar: NALOGE GEODETSKE SLUŽBE PRI IZVAJANJU ZAKONA O DENACIONALIZACIJI
 • SURVEYING SERVICE TASKS AT EXECUTING THE DENATIONALIZATION LAW 261
 • Matej Gabrovec: POVEZOVANJE DMR-JA IN EHIŠ-A PRI PROUČEVANJU PREBIVALSTVA
 • CONNECTION OF DIGITAL TERRAIN MODEL (DMR) AND EVIDENCE OF HOUSE NUMBERS (EHIŠ) WITHIN POPULATION STUDY 266
 • Darko Perko: DIGITALNI MODEL RELIEFA KOT OSNOVA ZA GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM
 • DIGITAL TERRAIN MODEL AS BASIS OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM 269
 • AKTUALNOSTI CURRENT AFFAIRS 276
 • Jure Beseničar, POZDRAVNA GOVORA IZ 24. GEODETSKEGA DNEVA Božo Demšar: WELCOMING SPEECHES ON THE 24th GEODETIC WORKSHOP 276
 • Radoš Šumrada: KONCEPTUALNI POGLED NA RAZVOJ ZEMLJIŠKEGA KATASTRA
 • A CONCEPTUAL VIEW ON THE LAND CADASTRE DEVELOPMENT 278
 • Stanko Pristovnik: PREDVIDENE REŠITVE PRAVNEGA ZAVAROVANJA LASTNIŠKIH
 • MEJ V NOVEM GEODETSKEM ZAKONU SUGGESTED SOLUTIONS OF LEGALLY DEFINED OWNERS' BORDERS IN THE NEW GEODETIC LAW 283
 • Jože Avbelj: DENACIONALIZACIJA DENATIONALIZATION 287
 • Joc Triglav: TRINAJSTO PRASE SLOVENSKE GEODEZIJE NEXT TO NOTHING IN SLOVENE SURVEYING 288
 • Joc Triglav: IDEJA ZA NOV SISTEM ŠIFRIRANJA DETAJLNIH TOČK A CONCEPT OF A NEW DIGITAL POINTS CODE SYSTEM 291
 • Radoš Šumrada: OBVESTILO O DEJAVNOSTIH V OKVIRU JEP TEMPUS
 • PROGRAMA ELIS
 • NOTES ON THE ACTIVITIES IN THE JEP TEMPUS ELIS PROGRAMME 293
 • Miran Ferlan: VODENJE ZEMLJIŠKEGA KATASTRA NA NIZOZEMSKEM MAINTENANCE OF THE LAND REGISTER IN THE NETHERLANDS 295
 • Božena Lipej: MANAGEMENT ALI KAKO S POGAJANJI IZTRŽITI ČIM VEČ MANAGEMENT OR HOW TO GET MOST PROFIT BY NEGOTIATIONS 298
 • TEHNOLOŠKI DOSEŽKI TECHNOLOGICAL ACHIEVEMENTS 300
 • STROKOVNI TISK TECHNICAL LITERATURE 304
 • DRUŠTVENE IN OSTALE NOVICE SOCIETY'S AND OTHER NEWS 312
 • BIBLIOGRAFIJA GEODETSKEGA VESTNIKA V LETU 1991
 • BIBLIOGRAPHY OF THE GEODETSKI VESTNIK FOR 1991 325

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC