naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1991/2 (Let. 35/2)

 • Vsebina
 • UVODNIK
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION 59
 • Aleš Šuntar, RAZVOJ GIS-A – SISTEM ARCGIS Edvard Mivšek: GIS DEVELOPMENT – ARCGIS SYSTEM 59
 • Janko Rozman: DIGITALIZACIJA GRAFIČNIH PREDLOG DIGITALIZATION OF GRAPHIC MAPS 62
 • Drago Perko: UPORABNOST DIGITALNEGA MODELA RELIEFA ZA DOLOČANJE MORFOLOŠKIH ENOT APPLICABILITY OF DIGITAL TERRAIN MODEL FOR DEFINITION OF MORPHOLOGICAL UNITS 66
 • Zoran Stančič: OPAZOVANJE SEDANJOSTI ZA POZNAVANJE PRETEKLOSTI – GIS V ARHEOLOGIJI EXAMINING THE PRESENT TO UNDERSTAND THE PAST – GIS IN ARCHAEOLOGY 72
 • AKTUALNOSTI CURRENT AFFAIRS 77
 • Božo Demšar: PRIPRAVA LETNEGA PROGRAMA GEODETSKIH DEL ZA LETO 1991 PREPARATION OF THE ANNUAL PLAN OF GEODETIC WORK FOR 1991 77 Tone Kogovšek: IZGRADNJA CELOVITEGA, MEDSEBOJNO POVEZANEGA SISTEMA INFORMACIJ V SODOBNI UPRAVI SETTING UP AN INTEGRAL INTERCONNECTED DATA SYSTEM IN MODERN ADMINISTRATION 81
 • Vinko Petrič: RAZGRNITEV PODATKOV ZEMLJIŠKEGA KATASTRA V OBČINI GROSUPLJE PUBLIC NOTICE OF LAND CADASTRE DATA IN GROSUPLJE COMMUNE 86
 • Božo Demšar: GEODETSKA PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA IN ZA IZVEDBO PARCELACIJE PRI CESTAH GEODETIC GROUNDWORK FOR THE PREPARATION OF A LOCAL PLAN AND FOR THE EXECUTION OF SUBDIVISION OF ROADS 90
 • Jože Rotar: STANDARDIZACIJA ZEMLJEPISNIH IMEN STANDARDIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES 92
 • Lidija Koman- SODELOVANJE GEODETOV V SODNIH IN UPAVNIH POSTOPKIH Perenič: COOPERATION OF GEODESISTS IN LEGAL AND ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS 94
 • Vesna Ježovnik: POROČILO S 1. SLOVENSKEGA INŽENIRSKEGA KONGRESA REPORT FROM THE 1. SLOVENE ENGINEERING CONGRESS 96
 • TEHNOLOŠKI DOSEŽKI TECHNOLOGICAL ACHIEVEMENTS 99
 • STROKOVNI TISK TECHNICAL LITERATURE 102
 • DRUŠTVENE NOVICE SOCIETY'S NEWS 109

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC