naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1979/1 (Let. 23/1)

 • Vsebina:
 • Uredništvo bralcem ............................................................ 3
 • 35 let geodetske službe v SR Sloveniji (Stanko Majcen) .................................. 5
 • Drugo Jugoslovansko posvetovanje o zemljiškem katastru (Vlado Kolman) .................... 9
 • Zemljiški kataster danes in perspektive njegovega nadaljnjega razvoja (Zorko Ukmar) .......... 11
 • Informacijski sistem za potrebe planiranja in geodetska služba na Bavarskem (Miro Črnivec, Milan Naprudnik) ............................................................ 20
 • FIG – simpozij o deželnih informacijskih sistemih (Janez Kifnar) ........................... 23
 • Poročilo o izdelavi in vzdrževanju ZKKN v Ljubljani (Milena Stare, Janez Obreza) ............... 25
 • Razmišljanje o izdelavi katastra komunalnih naprav (Ivan Gaber) .......................... 28
 • Predlog sistema vzdrževanja TTN 5 (dr. Jurij Beseničar) ................................. 31
 • Poročilo s kartografskega kursa v Nemčiji ( Branko Rojc, Vasilij Zlatnar) ..................... 37
 • O pisavi in prevajanju tujk v geodetski dejavnosti (Ivan Golorej) ........................... 41
 • Položajna in višinska natančnost izmer za različne potrebe družbenih in gospodarskih dejavnosti (Anton Lesar) ............................................................... 45
 • Meritve recentnih tektonskih gibanj v Karavankah (Marjan Jenko) ......................... 47
 • Raziskava natančnosti temeljnih triangulacijskih mrež v SR Sloveniji (Marjan Jenko) ............ 48
 • Iz upravne prakse (Stanko Pristovnik) .............................................. 50
 • Pregled občinskih, republiških in zveznih predpisov, ki neposredno ali posredno zadevajo geodetsko dejavnost (Peter Svetik) ............................................... 52
 • Pregled kartografske dejavnosti v drugem, tretjem in četrtem tromesečju 1978 (Peter Svetik) .... 60
 • Izvlečki .................................................................... 65

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC