naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1970/3 (Let. 14/3)

 • Vsebina
 • 1. Zakon o geodetski službi – mnenja in komentarji.................................... 1
 • 2. Iz dela sekretariata in društev ................................................. 5
 • 3. Stanko Majcen: Predlog srednjeročnega programa geodetskih del ....................... 6
 • 4. Stanko Majcen: Program geodetskih del za leto 1970 ................................ 9
 • 5. Avbelj Jože: Organizacija geodetskih del pri katastru komunalnih naprav ................. 12
 • 6. Petrič Vinko: Pomen urbanske dokumentacije za občino Grosuplje ..................... 16
 • 7. Marjan Podobnikar: Zelene površine ........................................... 20
 • 8. Peter Svetik: Stanje v prostoru in razvojne možnosti ................................ 22
 • 9. Peter Svetik: Zakonodaja, ki posega v prostor SR Slovenije ............................ 24
 • 10. Informacije:
 • - Nov odlok o snemanju iz zraka in izmeritvi zemljišč na določenih območjih .............. 34
 • - Določitev sporne meje je v pristojnosti sodišč ................................... 34
 • - Urbanistični načrt Cerknice in geodetski občinski upravni organ ...................... 35
 • - Skupščina občine Logatec sprejela odlok o cenah za geodetske storitve ................ 35
 • - Priporočilo Skupščine SR Slovenije o izdelavi katastra komunalnih naprav ............... 35
 • - Navodilo o tem, kaj se šteje za primarno in sekundarno omrežje komunalnih naprav in objektov .............................................................. 35
 • Posvetovanje o vzdrževanju izmere in katastra zemljišč ................................. 36
 • Teze za posvetovanje o vzdrževanju izmere in katastra zemljišč ........................... 36
 • Posvetovanje o kartografiji ..................................................... 37

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC