naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1969/2-3 (Let. 13/2-3)

 • Vsebina
 • 1. Dolgoročni program geodetskih del v SR Sloveniji – Razgovor z direktorjem Geodetske uprave SRS in Geodetskega zavoda SRS .................................. 1
 • 2. Razgovor z direktorjem zvezne geodetske uprave o geodetskih predpisih ................. 5
 • 3. Posvetovanje o fotogrametriji v Novem Sadu ..................................... 14
 • 4. Zaključki posvetovanja o fotogrametriji v novem Sadu .............................. 15
 • 5. Plemun predsedništva Zveze GIG Jugoslavije ..................................... 16
 • 6. Delo sekretariata in predsedništva Zveze GIG Jugoslavije ............................. 18
 • 7. Občni zbor društva GIG Celje ................................................. 19
 • 8. Program strokovnih predavanj Zveze GIG Slovenije ................................. 21
 • 9. Sestanek o poslovnem sodelovanju geodetskih delovnih organizacij Jugoslavije ............ 27
 • 10. Žiga Drinovec: Povezava posestev s pomočjo mehanografije .......................... 28
 • 11. Stanko Majcen: Program geodetskih del za leto 1969 ............................... 30
 • 12. Stanko Majcen: Kongres o vadah Jugoslavije in geodezija ............................ 33
 • 13. Waclaw Klopoćinski: Koordinacijska vloga geodezije v gospodarjenju z uličnim zemljiščem v Varšavi ....................................................... 35
 • 14. Prof. Ivan Čuček: Elektronska obdelava podatkov za trasiranje cest ..................... 39
 • 15. Mano Seifert: Krajevno imenoslovje ............................................ 41
 • 16. Emil Rasinger: Geodetska dela pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov .................. 42
 • 17. Ivan Golorej: Uporaba fotogrametrične metode v katastru na Nizozemskem .............. 45
 • 18. Novi predpisi:
 • - Republiški zakon o upravnih taksah – katastrske takse ............................. 46
 • - Uredba o hrambi in uporabi podatkov izmeritve in zemljiškega katastra ................ 47
 • - Dodatni predpisi za opravljanje strokovnih izpitov delavcev v upravnih organih v SR Sloveniji ............................................................ 48
 • 19. Rado Dvoršak: Prof. dipl. ing. Josipu Črnjaču v spomin ............................... 50
 • 20. Milan Naprudnik: V spomin Marku Šlajmerju, dipl. ing. arh. ........................... 52
 • 21. Srečko Bernik: Miroslavu Lenčku v spomin ....................................... 53
 • 22. Informacije:
 • - Obiski predstavnikov izvršnega sveta in skupščine SR Slovenije na geodetski upravi SRS in Geodetskem zavodu SRS ................................................ 54
 • - Obiski direktorjev zvezne in republiških geodetskih uprav v Sloveniji .................. 54
 • - Izvršni svet je sprejel osnutek zakona o geodetski službi ........................... 55
 • - Referati s posvetovanja o fotogrametriji v Novem Sadu ............................ 55
 • - Izredni študij za geodetske inženirje .......................................... 56
 • - Sklepi skupščine SR Slovenije o melioraciji in komasaciji zemljišč ..................... 56
 • - Dr. h. c. Albert Schmidheini umrl ............................................ 57
 • 23. Obvestilo o XII. Kongresu FIG v Londonu ......................................... 57

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC