naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1969/1 (Let. 13/1)

 • Vsebina
 • 1. Resolucija IV. kongresa geodetskih inženirjev in geometrov Jugoslavije ................... 1
 • 2. Zaključki IV. kongresa geodetskih inženirjev in geometrov Jugoslavije .................... 2
 • 3. Zaključki IV. kongresa GIG Jugoslavije o družbenem delu .............................. 4
 • 4. Zaključki II. redne skupščine ZGIG Jugoslavije ...................................... 6
 • 5. Zaključki posvetovanja ZGIGS o nadaljnjem razvoju geodetske dejavnosti v SR Sloveniji ....... 8
 • 6. Delo organov Zveze GIG Slovenije ............................................. 11
 • 7. Marjan Podobnikar: Urbanski atlas mesta Jesenic .................................. 12
 • 8. Zorko Ukmar: Kratek prikaz Italijanskega katastra zgradb ............................ 13
 • 9. Jože Pust: Sistem ocenjevanja tal (bonitiranja) kmetijskih obratov v Avstriji ............... 17
 • 10. Peter Svetik: Geodetski zavod SRS Ljubljana v dvajsetih letih .......................... 27
 • 11. Peter Svetik: Razvoj turizma na Dolenjskem ...................................... 30
 • 12. Geodetu Ivanu Kalinu v spomin ............................................... 31
 • 13. Informacije: Novi predpisi
 • - Strokovni izpiti v geodetski upravni službi ...................................... 32
 • - Zakon o narodni obrambi in geodezija ........................................ 33
 • - Jugoslovanski standardi o gozdnogospodarskih kartah ............................. 34
 • - Osnutek zakona o geodetski službi ........................................... 35
 • - Osnutek zakona o upravnih taksah ........................................... 35
 • Vesti iz Geodetsko-komunalnega oddelka FAGG in Geodetskega odseka Gradbene tehniške šole v Ljubljani – diplomanti v letu 1968 .................................. 35
 • Vesti iz geodetskih upravnih organov ........................................... 36
 • Splošne informacije
 • - Kongres o vodah Jugoslavije ................................................ 37
 • - Posvetovanje o fotogrametriji .............................................. 37

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC