naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1968/4 (Let. 12/4)

 • Vsebina
 • 1. Razgovor z direktorjem geodetske uprave SRS o obisku v Londonu in Zapadni Evropi ......... 1
 • 2. Posvetovanje o nadaljnjem razvoju geodetske dejavnosti v SR Sloveniji................... 3
 • 3. IV. Kongres Zveze GIG Jugoslavije v Sarajevu ....................................... 7
 • 4. Šolanje geodetskih inženirjev .................................................. 9
 • 5. Zmago Čermelj: Nekaj misli o pripravah za izdelavo in vzdrževanje katastra komunalnih naprav ........................................................ 11
 • 6. Stanko Majcen: Program geodetskih del za leto 1968 ............................... 13
 • 7. Janko Zubalič in Karel Zupan: Geodezija pri projektiranju cest ......................... 15
 • 8. Matija Klarič: Osnutek zakona o varstvu narave in geodetska služba ..................... 18
 • 9. Branko Korošec: Dokumentacija regionalnega prostorskega planiranja in problematika spomeniškega varstva ...................................................... 21
 • 10. Hinko Vodnik: Novi geodetski inštrumenti na tržišču ................................ 22
 • 11. In memoriam Ivanu Fabjanu ................................................. 24
 • 12. In memoriam Aleksandru Zornu ............................................... 25
 • 13. Informacije:
 • a) Redna skupščina Zveze inženirjev in tehnikov Slovenije ........................... 26
 • b) Hrvatska sprejela zakon o izmeritvi in zemljiškem katastru ......................... 27
 • c) Izdani so predpisi za izdelavo in vzdrževanje katastra komunalnih naprav .............. 29
 • d) Referati in koreferati s IV. kongresa GIG Jugoslavije .............................. 30
 • e) Vesti iz geodetsko-komunalnega oddelka Fakultete AGG in geod. odseka GTŠ (vpis v šol. letu 1967/68, natečaj za vpis v III. stopnjo študija) ...................... 33
 • f) Seminar o komunalnih napravah ........................................... 34
 • g) Vesti iz geodetskega zavoda SRS, Ljubljana (razstava geodetske prostorske dokumentacije, nov variograf–optični pantograf, Geodetski zavod SRS in AFOS združena) .. 35
 • h) Ogled razstave o 150-letnici zemljiškega katastra Avstrije v Celovcu .................. 36
 • i) AGA – geodimetri ...................................................... 37
 • j) Karta Slovenije v merilu 1 : 200.000 ......................................... 38
 • k) ''Obavijesti'' Zveze GIG Hrvatske ............................................ 38
 • l) Pa še to: Informiranost pa taka ............................................. 38
 • 14. Obvestila (naročnina za Bilten za leto 1969, naročitev materialov s posvetovanja o nadaljnjem razvoju geodetske dejavnosti in ''Geodetskega lista'' ter ''Geodetskega godišnjaka''. 39
 • 15. Novoletne čestitke

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC