naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1966/3-4 (Let. 10/3-4)

 • Vsebina
 • 1. 6. redna sej sekretariata Zveze GIG SRS .......................................... 1
 • 2. 7. redna seja sekretariata Zveze GIG SRS ......................................... 3
 • 3. Redna letna skupščina društva GIG Maribor ....................................... 4
 • 4. Zaključki in priporočila posvetovanja o šolstvu in kadrih geodetske stroke, katerega je organizirala ZGIG Jugoslavije ......................................... 5
 • 5. Sestanke stalnega komiteja FIG-a V Beogradu ...................................... 7
 • 6. Ivan Golorej, dipl. ing. geod.: Mednarodni simpozij o fotogrametriji v Pragi – ČSSR ........... 9
 • 7. Tomaž Banovec, dipl. inž. geod.: Moderno vzdrževanje nemške osnovne državne karte ...... 12
 • 8. Miroslav Črnivec ml., dipl. ing. geod.: Pismo iz Afrike ................................ 15
 • 9. Geodetska uprava SRS: Zgodovinski pregled in stanje izmeritve zemljišč v Sloveniji in drugih republikah Jugoslavije ............................................... 23
 • 10. V spomin pokojnemu Vilku Minattiju ........................................... 27
 • 11. V nekaj vrstah:
 • a) Strokovni predavanji .................................................... 28
 • b) Zakon o financiranju geodetskih del iz zvezne pristojnosti za leto 1966-1970 ........... 28
 • c) Komisija za geodetsko dejavnost pri Gospodarski zbornici Slovenije .................. 28
 • d) Vpis geodetov na Gradbeni tehniški šoli in Fakulteti AGG v šol. letu 1966/1967.......... 29
 • e) Atlas geodetskih izmer v Sloveniji ........................................... 29
 • f) Geodetski list ......................................................... 30
 • g) Študija o nesmotrnem načrtovanju v urbanizmu in komunalnem gospodarstvu ......... 30
 • h) Odbor za urbanizem pri mestnem svetu Ljubljana je razpravljal o geodeziji ............ 31
 • i) Novi direktor Geodetske uprave SRS ......................................... 31
 • j) Osnutek zakona o komunalnih delovnih organizacijah omenja kataster komunalnih naprav. 31
 • k) Avtokarta Jugoslavije .................................................... 32
 • l) Komisija za geodetsko problematiko pri Sindikatu gradbenih delavcev ................ 32
 • 12. Obvestila uredniškega odbora ''Biltena'': pregled izdatkov za ''Bilten'' za leto 1966; Sodelujete tudi Vi v ''Biltenu''; Zahvala .......................................... 32
 • 13. Novoletne čestitke geodetskih delovnih in drugih geodetskih organov in organizacij v Sloveniji . 33

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC