naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1997/2 (Vol. 41/2)

 • VSEBINA
 • CONTENTS
 • UVODNIK
 • EDITORIAL
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Bojan Stopar ASTROGEODETSKA MREŽA SLOVENIJE IN GEOID 91 Miran Kuhar
 • Bojan Stopar ASTROGEODETIC NETWORK OF SLOVENIA AND GEOID 101 Miran Kuhar
 • Božena Lipej: TOPOGRAFSKA PODATKOVNA BAZA SLOVENIJE TOPOGRAPHICAL DATABASE OF SLOVENIA 111
 • Andrej Omejc: INTERPRETACIJA RADARSKEGA POSNETKA INTERPRETATION OF RADAR IMAGES 121
 • PREGLEDI NEWS REVIEW
 • Gregor Filipič: POGLED NA ARENO INTERNET/INTRANET/EXTRANET VIEW ON THE INTERNET/INTRANET/EXTRANET ARENA 128
 • Katarina Horvat, OSNOVNA GEOMETRIJA PROSTORA – PODATKOVNA HRBTENICA Aleš Šuntar: ZA KOMINIKACIJO V PROSTORU BASIC SPATIAL GEOMETRY – DATA BACKBONE FOR SPATIAL COMMUNICATION 130
 • Tomaž Kocuvan: NADOMEŠČANJE VOLJE NEZNANEGA LASTNIKA ALI LASTNIKA NEZNANEGA PREBIVALIŠČA V GEODETSKIH POSTOPKIH REPLACING THE WILL OF UNKNOWN OWNERS OR OWNERS OF UNKNOWN RESIDENCE IN GEODETIC PROCEDURES 136
 • Katja Oven: AVTOMATIZACIJA V FOTOGRAMETRIJI AUTOMATION IN PHOTOGRAMMETRY 140
 • Erik Stubkjaer PRIPOROČILA ZA SLOVENSKI UČNI NAČRT (TEMPUS-PHARE et al: PROJEKT RECOMMENDATIONS FOR A SLOVENIAN CURRICULUM (TEMPUS-PHARE PROJECT) 144
 • OBVESTILA IN NOVICE NOTICES AND NEWS
 • Mojca Kosmatin USTANOVITEV SEKCIJE ZA FOTOGRAMETRIJO IN DALJINSKO Fras: ZAZNAVANJE FOUNDING OF THE SECTION FOR PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING 152
 • Božena Lipej: POMEMBNEJŠI SIMPOZIJI IN KONFERENCE V LETU 1997 IMPORTANT SYMPOSIA AND CONFERENCES IN 1997 152
 • Milan Naprudnik: 30. GEODETSKI DAN – MAR RES? 30TH GEODETIC DAY – IS IT REALLY? 154
 • Božena Lipej: MEDNARODNA KARTOGRAFSKA KONFERENCA V STOCKHOLMU INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC CONFERENCE IN STOCKHOLM 157
 • Tomaž Petek POROČILO O UDELEŽBI NA JEC-GI'97 REPORT ON PARTICIPATION AT JEC-GI'97 159
 • Božena Lipej: STROKOVNO SREČANJE PREDSTAVNIKOV GEODETSKIH UPRAV IZ NEKATERIH SREDNJE IN VZHODNOEVROPSKIH DRŽAV V SLOVENIJI MEETING OF REPRESENTATIVES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN SURVEYING AUTHORITIES IN SLOVENIA 161
 • Božena Lipej: TELETEKST – GEOGRAFIJA IN GEODEZIJA TELETEXT – GEOGRAPHY AND SURVEYING 163
 • Pavel Zupančič: NOGOMETNO TEKMOVANJE GEODETOV AVSTRIJE, ITALIJE IN
 • SLOVENIJE FOOTBALL CHAMPIONSHIPS OF AUSTRIA, ITALIAN AND SLOVENIAN 164
 • Anton Prosen: MILAN NAPRUDNIK – SEDEMDESETLETNIK MILAN NAPRUDNIK'S SEVENTIETH ANNIVERSARY 165
 • NAVODILO ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 169

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC