naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1996/3 (Vol. 40/3)

 • VSEBINA
 • CONTENTS
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Tomaž Kocuvan, GEODETSKA SLUŽBA MED DRŽAVO IN OBČINAMI 195
 • Franci Bačar:
 • Stanko Pristovnik: MNENJE REZENZENTA 199
 • Tomaž Kocuvan, THE SURVEYING SERVICE BETWEEN STATE AND THE COMMUNES 200
 • Franci Bačar:
 • Stanko Pristovnik: REVIEWER'S OPINION 205
 • Miran Janežič: TRIDIMENZIONALNI FOTOGRAMETRIČNI ZAJEM PODATKOV ZA IZDELAVO PROSTORSKIH MODELOV ARHITEKTURNIH OBJEKTOV THREE-DIMENSIONAL PHOTOGRAMMETRIC ACQUISITION OF DATA FOR THE PRODUCTION OF SPATIAL MODELS OF ARCHITECTURAL OBJECTS 206
 • Anton Prosen: ŠTUDIJ PROSTORSKEGA PLANIRANJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI THE STUDY OF SPATIAL PLANNING AT THE UNIVERSITY OF LJUBLJANA 213
 • Jurij Režek, VLOGA GEOINFORMACIJSKEGA CENTRA V OBČINI Edvard Mivšek: THE ROLE OF THE GEOINFORMATION CENTRE IN THE COMMUNE 219
 • Radoš Šumrada: OPREDELITEV KAKOVOSTI PROSTORSKIH PODATKOV DEFINITION OF THE QUALITY OF SPATIAL DATA 226
 • Florjan ŠTUDIJ GEODEZIJE VČERAJ, DANES, JUTRI Vodopivec, THE STUDY OF GEODESY YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 234 Dušan Kogoj:
 • PREGLEDI NEWS REVIEW
 • Tomislav Bašić NEKATERE IZKUŠNJE IN REZULTATI PRI VKLJUČEVANJU et al: SODOBNIH MERJENJ V OBSTOJEČE GEODETSKE NAČRTE VARIOUS EXPERIENCES AND RESULTS IN THE INCLUSION OF MODERN MEASUREMENTS IN EYISTING GEODETIC PLANS 242
 • Nedjeljko 50. OBLETNICA GEODETSKEGA LISTA Frančula, 50TH ANNIVERSARY OF THE GEODETIC JOURNAL GEODETSKI LIST 247 Miljenko Lapaine:
 • Marko Gostović: SMERI RAZVOJA KATASTROV V SVETU DEVELOPMENTAL ORIENTATION OF CADASTRES AROUND THE WORLD 253
 • Željko Zlobec: PREDLOG O PRIZNANJU SPECIALIZACIJE V GEODETSKEM POKLICU PROPOSAL FOR THE ACKNOWLEDGMENT OF SPECIALIZATION IN THE PROFESSION OF GEODESY 258
 • 40 LET GEODETSKEGA VESTNIKA 40 YEARS OF THE GEODETIC JOURNAL GEODETSKI VESTNIK
 • Boris Bregant: OB 40. OBLETNICI IZHAJANJA GLASILA SLOVENSKIH GEODETOV GEODETSKI VESTNIK – INTERVJU Z GLAVNO UREDNICO MAG. BOŽENO LIPEJ ON THE 40TH ANNIVERSARY OF THE PUBLICATION OF THE JOURNAL OF SLOVENIAN SURVEYORS, GEODETSKI VESTNIK – INTERVIEW WITH THE EDITOR-IN-CHEF BOŽENA LIPEJ, M.SC. 260
 • Božena Lipej: 40 LET GEODETSKEGA VESTNIKA – NEKAJ PREGLEDOV 40 YEARS OF GEODETSKI VESTNIK – CERTAIN REVIEW 264
 • Mimi Žvan: NEKAJ STATISTIČNIH PODATKOV O GEODETSKEM VESTNIKU PO 40 LETIH IZHAJANJA CERTAIN STATISTICAL DATA ON GEODETSKI VESTNIK AFTER 40 YEARS OF PUBLICATION 270
 • REKLAME COMMERCIALS 275
 • NAVODILO ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 281

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC