naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1996/1 (Vol. 40/1)

 • Vsebina
 • UVODNIK EDITORIAL
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Nevio Rožić, IZRAVNAVE OPAZOVANJ Z ISTOČASNIM OPAZOVANJEM Božidar Kanajet: POPRAVKOV IN NEZNANK 7 Nevio Rožić, ADJUSTMENT OF OBSERVATIONS WITH SIMULTANEOUS Božidar Kanajet: COMPUTATION OF RESIDUALS AND UNKNOWNS 17
 • Krištof UPORABA RADARSKIH SATELITSKIH POSNETKOV V Oštir-Sedej et al: ZNANOSTIH APPLICATIONS OF RADAR SATELLITE IMAGES IN SPATIAL SCIENCES 27
 • Bojan Stanonik: IZHODIŠČE ZA ORGANIZACIJO GEODETSKE UPRAVE
 • REPUBLIKE SLOVENIJE
 • ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE SURVEYING AND MAPPING AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA 36
 • PREGLEDI NEWS REVIEW
 • Marjan Jenko: RAZVOJ TRIANGULACIJE SKOZI STOLETJA – S POSEBNIM POUDARKOM NA SLOVENIJI THE DEVELOPMENT OF TRIANGULATION THROUGH THE CENTURIES – WITH PARTICULAR REFERENCE TO SLOVENIA 43
 • Željko Zlobec: UPORABA KATASTRSKIH PODATKOV PRI VREDNOTENJU ZEMLJIŠČ LAND CADASTRE DATA USAGE IN LAND APPRAISAL 46
 • Željko Zlobec: VLOGA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA PRI NACIONALIZACIJI IN DENACIONALIZACIJI ZEMLJIŠČ V REPUBLIKI SLOVENIJI LAND CADASTRE IN NATIONALIZATION AND DENATIONALIZATION IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA 50
 • Željko Zlobec: ZEMLJIŠKI KATASTER IN ZEMLJIŠKOKATASTRSKI NAČRTI LAND CADASTRE AND LAND CADASTRE MAPS 53
 • Zveza geod. inž. POROČILO O AKTIVNOSTIH STROKOVNE ORGANIZACIJE in geom. SRS: GEODETOV V SR SLOVENIJI – 1911-1971 REPORT ON THE ACTIVITIES OF PROFESSIONAL SURVEYING ORGANIZATIONS IN THE SR SLOVENIA – 1911-1971 58
 • Vincenc Rajšp: SLOVENIJA NA VOJAŠKEM ZEMLJEVIDU (1763-1787) SLOVENIA IN MILITARY MAPS (1763-1787) 68
 • OBVESTILA IN NOVICE NOTICES AND NEWS
 • Florjan DIPLOMANTI, MAGISTRI, DOKTORJI, IMENOVANJA IN VPIS NA Vodopivec: ODDELEK ZA GEODEZIJO GRADUATES, MASTERS, DOCTORS, APPOINTMENTS AND ENROLMENT AT THE DEPARTMENT OF GEODESY 72
 • Rajko Mlinarič: NAGOVOR OB 40-LETNICI MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA GEODETOV MARIBOR ADDRESS ON THE 40TH ANNIVERSARY OF THE MARIBOR ASSOCIATION OF SURVEYORS 74
 • Božena Lipej: POMEMBNEJŠI SIMPOZIJI IN KONFERENCE V LETU 1996 SYMPOSIA AND CONFERENCES OF IMPORTANCE IN 1996 79
 • Marko Krevs: GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEMI V SLOVENIJI 1995-1996 GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS IN SLOVENIA 1995-1996 81
 • Medn. združ. za PROSTORSKE INFORMACIJE IZ SLIKOVNEGA MATERIALA fotogr. in dalj. z.: SPATIAL INFORMATION FROM IMAGES 82
 • Nemško združenje INTERGEO – GEODEZIJA – MOST PREK MEJA za geodezijo: INTERGEO – SURVEYING – BRIDGE OVER BOUNDARIES 86
 • Vinko Skale: DROBTINICA OB RAZSTAVI FOTOGRAFIJ GOJMIRJA MLAKARJA NOTES FROM THE PHOTOGRAPHIC EYHIBITION BY GOJMIR MLAKAR 88
 • Pavel Zupančič: KRIM '95 IN POVEBILO NA KRIM '96 KRIM '95 AND INVITATION TO KRIM '96 89

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC