naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1993/3 (Vol. 37/3)

 • Vsebina
 • UVODNIK
 • EDITORIAL
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Mateja Debelak: OBDELAVA DIGITALNIH SLIK V RAČUNALNIŠKO PODPRTEM SENČENJU 173
 • Mateja Debelak: DIGITAL IMAGE PROCESSING IN COMPUTER-ASSISTED HILL
 • SHADING 179
 • Zmago Fras, Tomaž DIGITALNI OPRTOFOTO – DIGITALNA ORTOFOTO KARTA
 • Gvozdanović: DIGITAL ORTOPHOTO – DIGITAL ORTOPHOTO MAP 185
 • Tomaž ZGODOVINSKI ATLAS – TEMATSKA RAČUNALNIŠKA
 • Gvozdanović, KARTOGRAFIJA
 • Mojca Fras: HISTORY ATLAS – THEMATIC COMPUTER CARTOGRAPHY 189
 • Miljenko Lapaine, VPLIV POGREŠKA ENE TOČKE NA NATANČNOST AFINE
 • Nedjelko TRANSFORMACIJE
 • Frančula: ONE POINT IMPACT ERROR INFLUENCE ON AFFINE
 • TRANSFORMATION ACCURACY 193
 • Marjan KARTOGRAFSKI SISTEM SLOVENIJE
 • Podobnikar: SLOVENIA'S CARTOGRAPHIC SYSTEM 198
 • Dalibor Radovan: DIGITALNA EVIDENCA ZEMLJEPISNIH IMEN V GIS OKOLJU DIGITAL EVIDENCE OF TOPONYMS IN GIS ENVIRONMENT 209
 • Aleš Šuntar: METODE KARTOGRAFSKE GENERALIZACIJE IN PROBLEMATIKE
 • MERIL V GIS-U CARTOGRAPHIC GENERALIZATION METHODS AND SCALES
 • PROBLEMS IN GIS 213
 • AKTUALNOSTI CURRENT AFFAIRS
 • Miljenko Lapaine,
 • Miroslava Lapaine, PRIKAZ SOFTVERA ATLAS MAPMAKER
 • Nada Vučetić: ATLAS MAPMAKER SOFTWARE PRESENTATION 220
 • Mimi Žvan: GEODETSKI INFORMACIJSKI CENTER REPUBLIPKE GEODETSKE UPRAVE – UPORABA KARTOGRAFSKIH IZDELKOV SURVEYING INFORMATION CENTRE OF THE REPUBLICAN SURVEYING AND MAPPING ADMINISTRATION – CARTOGRAPHIC MATERIALS APPLICATION 224
 • Mimi Žvan: GEODETSKI INFORMACIJSKI CENTER REPUBLIPKE GEODETSKE UPRAVE – ANALIZIRANJE UPORABE KARTOGRAFSKIH IZDELKOV ZA POTREBE PLANIRANJA KARTOGRAFIJE SURVEYING INFORMATION CENTRE OF THE REPUBLICAN SURVEYING AND MAPPING ADMINISTRATION – CARTOGRAPHIC MATERIALS APPLICATION ANALYSIS FOR THE PURPOSE OF PLANNING CARTOGRAPHY 230
 • REKLAME COMMERCIALS

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC