naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1980/2 (Vol. 24/2)

 • Vsebina:
 • UREDNIŠTVO BRALCEM ....................................................... 103
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • - Planiranje v republiškem merilu ( Milan Naprudnik, Stanko Majcen) .................. 106
 • - Decentralizacija pristojnosti prostorskega planiranja v zvezni republiki Nemčiji (Teobald Belec) ........................................................ 113
 • - Enotna stvarna klasifikacija in valorizacija stavbnih zemljišč po naravnih in antropogenih danostih prostora (Ivan Urh) ............................................... 115
 • - Uvedba modernega izravnalnega računa v obstoječa geodetska računanja (Andrej Brvar) .. 120
 • - Uvod v geodetske meritve recentnih premikov zemeljske skorje v SR Sloveniji (Boris Bregant) ......................................................... 122
 • - Uporaba reliefa v digitalni obliki za potrebe prostorskih raziskav (Marija Lukačič) ........ 123
 • - Aplikacija tehnologij kartografske reprodukcije (Branko Rojc) ....................... 126
 • - Računanje geografske širine iz znane dolžine loka poldnevnika (Andrej Brvar) ........... 128
 • - Problemi sanacije triangulacijskih mrež v SR Sloveniji (Marjan Jenko) ................. 131
 • - Daljinsko ugotavljanje energetskih izgub (Albert Jarh) ............................ 134
 • - Pregledni katastrski načrti v merilu 1 : 5000 (Božo Demšar) ........................ 139
 • - Večjezični geodetski slovar (Ivan Golorej) ..................................... 142
 • - Proslave 35 letnice geodetske službe v SR Sloveniji (Peter Svetik, Gojmir Mlakar) ........ 146
 • - Utrinki kadrovske problematike v geodetski službi (Peter Svetik) .................... 152
 • - Pregled kartografske dejavnosti v prvem trimesečju 1980 (Jože Rotar) ................ 155
 • NOVI PREDPISI, RAZISKAVE, KNJIGE , PUBLIKACIJE .................................... 157
 • RAZNE NOVICE IN ZANIMIVOSTI ................................................. 158
 • IZ DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE IN ZVEZE GIG JUGOSLAVIJE ........................ 161
 • IZVLEČKI .................................................................. 171

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC