naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1976/4 (Vol. 20/4)

 • Vsebina:
 • Uredništvo bralcem .......................................................... 199
 • Ob sprejetju zakona o geodetski službi (pogovor z direktorjem Geodetske uprave SRS)......... 201
 • Novi zakoni s področja pravic na zemljiščih in stavbah ter njihov vpliv na delo geodetske službe (Gojmir Mlakar)................................................ 203
 • Posvetovanje o osnovnih geodetskih delih v Jugoslaviji (Franc Pakiž) ...................... 213
 • Geodeti in nova temeljna gozdarska karta (Peter Šivic) ................................ 215
 • Organizacija in delovanje geodetske službe v NOB (Viljem Perdan) ........................ 217
 • Slovenija, Dolžina obale (Tomaž Banovec, Branko Rojc) ................................ 220
 • Digitalna restitucija z enega posnetka za katastrske namene (Jurij Beseničar) ................ 229
 • Raziskava triangulacijske mreže I. reda v SR Sloveniji (Marjan Jenko) ...................... 235
 • Gravimetrija v Sloveniji (Ivan Urh) ............................................... 238
 • Pregled občinskih, republiških in zveznih predpisov, ki neposredno ali posredno zadevajo geodetsko dejavnost (Peter Svetik) ........................................ 245
 • Novi predpisi, raziskave, knjige, publikacije ......................................... 247
 • Razne novice in zanimivosti .................................................... 251
 • Iz dela Zveze geodetov Slovenije in Zveze GIG Jugoslavije .............................. 256
 • Obvestila, razpisi, popravki ..................................................... 259
 • Izvlečki ................................................................... 261
 • Pregled gradiva objavljenega v letu 1976 po avtorjih .................................. 265

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC