Geodetski vestnik, Letnik 57 (2013), št. 4    - English version

 

UVODNIK

 

Anton Prosen – ODGOVORNOST

Blaž Mozetič – IN DOZOREL JE LETOŠNJI LETNIK

 

IZ ZNANOSTI IN STROKE

 

ANALIZA STANJA TER IZZIVI NA PODROČJU KOMASACIJ KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V SLOVENIJI

Anka Lisec, Tomaž Primožič, Marina Pintar, Dominik Bovha, Miran Ferlan, Anton Prosen, Radoš Šumrada, Marjan Čeh, Samo Drobne

 

PROSTOVOLJNO MNOŽIČNO ZAJEMANJE PROSTORSKIH PODATKOV

Radoš Šumrada

 

ANALYSIS OF GEOSTATISTICAL SURFACE MODEL FOR GPS HEIGHT TRANSFORMATION: A CASE STUDY IN IZMIR TERRITORY OF TURKEY (ANALIZA GEOSTATISTIČNEGA MODELA POVRŠJA ZA VIŠINSKO TRANSFORMACIJO GPS: ŠTUDIJA PRIMERA NA OBMOČJU IZMIRJA V TURČIJI)

Metin Soycan

 

PROSTORSKI ETL ZA BOLJŠO MEDOPRAVILNOST V GIS

Katja Šušteršič, Tomaž Podobnikar

 

MOŽNOSTI ZA UPORABO POSPLOŠENE TRŽNE VREDNOSTI NEPREMIČNIN

Igor Pšunder, Polona Tominc

 

LANDSCAPE APPROACH TO FLOODED AREAS – AN ISSUE OR A CHALLENGE? (KRAJINSKI PRISTOP K POPLAVLJENIM OBMOČJEM – TEŽAVA ALI IZZIV?)

Ivana Blagojević, Jasmina Đorđević

 

DASYMETRIC MODELLING OF POPULATION DYNAMICS IN URBAN AREAS (DASIMETRIČNO MODELIRANJE DINAMIKE PREBIVALSTVA NA URBANIH OBMOČJIH)

Branislav Bajat, Nikola Krunić, Mileva Samardžić Petrović, Milan Kilibarda

 

 

NOVOSTI IZ STROKE

 

Anka Lisec, Aleš Lazar – GEO & IT NOVICE

Aleš Lazar, Anka Lisec – GEOKRIŽIŠČE – IZ TUJIH STROKOVNI REVIJ

 

STRANI GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

 

Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

 

MNENJA IN PREDLOGI

 

Joc Triglav – HISTORIA MAGISTRA VITAE EST (ZGODOVINA JE UČITELJICA ŽIVLJENJA)

Marjan Čeh, Matevž Domajnko, Klemen Kozmus Trajkovski, Nejc Krašovec – GeoPoLo – PORTAL AKADEMSKIH NALOG S PRIKAZOM LOKACIJE OBRAVNAVANE TEMATIKE

Boris Kovič – VABILO K SODELOVANJU PRI PRIPRAVI MONOGRAFIJE GEOPROSTORSKA PODPORA OBRAMBNEMU SISTEMU REPUBLIKE SLOVENIJE – 2. DEL

 

IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLSTVO

 

Teja Japelj – SEZNAM DIPLOM NA UL FGG – ODDELKU ZA GEODEZIJO OD 1. 9. 2013 DO 30. 11. 2013

 

KNJIŽNE NOVICE IN SIMPOZIJI

 

Toni Levičnik, Mladen Pajk, Tomaž Podobnikar – INTERGEO 2013 ZA GEODEZIJO, GEOINFORMATIKO IN UPRAVLJANJE ZEMLJIŠČ

 

KOLEDAR STROKOVNIH PRIREDITEV

 

Anka Lisec, Aleš Lazar – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV, JANUAR-MAREC 2014

 

NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

Erna Flogie Dolinar – LETO 2013
NAJAVA ZA 42. GEODETSKI DAN
Majda Lončar, Dušan Lobe, Mitja Domajnko – STROKOVNO SREČANJE CGD: MNOŽIČNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN IN UPORABA PODATKOV REN ZA OBDAVČITEV
Vesna Mikek – SLOVO OD POLETJA NA MLJETU
Milan Naprudnik – PO PORABJU – IZLET STAREJŠIH ČLANOV LGD
Marjan Recer – DRUŽENJE GEODETOV GENERACIJE 1959!
Majda Meštrić – IZLET DOLENJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA V DUBLIN
Jože Dajnko – 8. GEODETSKI KOŠARKARSKI TURNIR
In memoriam - Vinko Pušnik  

 

OGLASI

 

Geodetska družba - GeoPro

Riko

Geodetski inštitut Slovenije

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica