Geodetski vestnik, Letnik 57 (2013), št. 3    - English version

 

UVODNIK

 

Anton Prosen – MEDČLOVEŠKI ODNOSI

Blaž Mozetič – ČAS VESELIC JE MIMO

 

IZ ZNANOSTI IN STROKE

 

DATUMSKA ODVISNOST DEFORMACIJ IN ROTACIJ GEODETSKE MREŽE

Aleš Marjetič

 

POMEN TESTIRANJA HIPOTEZ V DEFORMACIJSKI ANALIZI

Simona Savšek

 

DEFORMACIJSKA ANALIZA PO POSTOPKU FREDERICTON

Anja Vrečko, Tomaž Ambrožič

 

TESTING REAL TIME KINEMATIC GNSS (GPS AND GPS/GLONASS) METHODS IN OBSTRUCTED AND UNOBSTRUCTED SITES (PRESKUŠANJE METOD KINEMATIČNE IZMERE GNSS V REALNEM ČASU (GPS IN GPS/GLONASS) NA ZASTRTIH IN NEZASTRTIH LOKACIJAH)

Atinc Pirti, Mehmet Ali Yucel, Kutalmis Gumus

 

SEMANTIČNI SPLET IN KONCEPT GLOBALNE GEO-ONTOLOGIJE

Marjan Čeh, Domen Smole, Tomaž Podobnikar

 

COMPARISON OF SPATIAL INTERPOLATION METHODS AND MULTI-LAYER NEURAL NETWORKS FOR DIFFERENT POINT DISTRIBUTIONS ON A DIGITAL ELEVATION MODEL (PRIMERJAVA METOD PROSTORSKE INTERPOLACIJE IN VEČSLOJNIH NEVRONSKIH MREŽ ZA RAZLIČNE GEOMETRIJSKE RAZPOREDITVE TOČK NA DIGITALNEM MODELU VIŠIN)

Kutalmis Gumus, Alper Sen

 

PROSTORSKO-ČASOVNA ANALIZA STANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV V SLOVENIJI V OBDOBJU 1975–2012

Simon Starček, Dušan Petrovič

 

ANALIZA VIŠINE PLAČILA ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V SLOVENIJI PO LETU 1979

Tina Cimprič, Alma Zavodnik Lamovšek, Anka Lisec

 

 

NOVOSTI IZ STROKE

 

Anka Lisec, Aleš Lazar – GEO & IT NOVICE

Aleš Lazar, Anka Lisec – GEOKRIŽIŠČE – IZ TUJIH STROKOVNI REVIJ

 

STRANI GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

 

Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Klemen Medved, Sandi Berk – 23. SIMPOZIJ EUREF 2013

 

MNENJA IN PREDLOGI

 

Joc Triglav – KOORDINATNI KATASTER V PREKMURJU IN DIGITALNI KATASTRSKI NAČRTI

Božidar Demšar – KOMENTAR NA ČLANEK KAKOVOST ELABORATOV GEODETSKIH STORITEV

Dušan Kogoj – RAZREŠITEV ČLANSTVA V IZPITNI KOMISIJI ZA STROKOVNE IZPITE PRI IZS

 

IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLSTVO

 

Teja Japelj – SEZNAM DIPLOM NA UL FGG – ODDELKU ZA GEODEZIJO OD 1. 5. 2013 DO 30. 8. 2013

 

KNJIŽNE NOVICE IN SIMPOZIJI

 

Dušan Petrovič – 26. KONFERENCA MEDNARODNEGA KARTOGRAFSKEGA ZDRUŽENJA

 

KOLEDAR STROKOVNIH PRIREDITEV

 

Anka Lisec, Aleš Lazar – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV, OKTOBER-DECEMBER 2013

 

NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

Erna Flogie Dolinar – DELOVANJE ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE
Blaž Mozetič, Erna Flogie Dolinar – PROGRAM ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE ZA LETO 2013


 

OGLASI

 

Geodetski inštitut Slovenije

Geodetska družba - GeoPro

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica