Geodetski vestnik, Letnik 49 (2005), št. 4

Uvodnik
Anton Prosen - GEODETSKI DNEVI-POTREBA ALI PRESTIŽ
Jurij Režek - "PONOVNO" ODKRIVANJE GEODEZIJE
Marko Starman - UVODNI GOVOR MAG. MARKA STARMANA, DRŽAVNEGA SEKRETARJA NA MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN PROSTOR NA 35. GEODETSKEM DNEVU

Iz znanosti in stroke

Jurij Režek - UPRAVLJANJE S PROSTOROM IN POJMOVANJE VLOGE GEODEZIJE

Metka Černelč - IZHODIŠČA ZA NOVO PROSTORSKO ZAKONODAJO

Dušan Petrovič, Miran Brumec, Dalibor Radovan - GEODETSKI IN TOPOGRAFSKI SISTEM V PROSTORSKEM NAČRTOVANJU - OD GEODETSKIH PODLAG DO KOORDINATE

Tomaž Petek - SISTEM ZBIRK PROSTORSKIH PODATKOV

Albin Rakar - VLOGA GEODETSKE STROKE IN SLUŽBE V POSTOPKU PRIDOBIVANJA GRADBENEGA IN UPORABNEGA DOVOLJENJA

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Nika Mesner - GEO & IT NOVICE
Joc Triglav - MAKETA ČRNOKALSKEGA VIADUKTA

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Borut Cvar - UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Božena Lipej - NEKATERA IZHODIŠČA PRI ZDRUŽEVANJU NEPREMIČNINSKIH EVIDENC (ZEMLJIŠKA KNJIGA, ZEMLJIŠKI KATASTER)
Martin Smodiš - KONFERENCA DOBRE PRAKSE V SLOVENSKI JAVNI UPRAVI 2005
Erna Flogie Dolinar - POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
Marjana Duhovnik, Jurij Mlinar - PREDSTAVITEV DRŽAVNE IN VOJAŠKE TOPOGRAFSKE KARTE V MERILU 1:50000 IN DIGITALNEGA MODELA RELIEFA SLOVENIJE
Vasja Bric, Marija Brnot, Janez Oven - 50. FOTOGRAMETRIČNI TEDEN V STUTTGARTU

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih - SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1. 09. 2005 DO 30. 11. 2005
Julijana Barkovič, Erna Flogie Dolinar - ŠTUDENTJE SO PRIHODNOST GEODEZIJE
ZLOŽENKA "GEODEZIJA PONUJA"
Nace Perne - MIHA PUSTOSLEMŠEK, 80-LETNIK

Mnenja in predlogi
Tomaž Petek - INFRASTRUKTURA ZA PROSTORSKE INFORMACIJE V EVROPI
Marjan Jenko - O POMENU MERIDIANA 15° VZHODNO OD GREENWICHA

Knjižne novice in simpoziji
Milan Brajnik - 35. GEODETSKI DNEVI "GEODEZIJA IN UPRAVLJANJE S PROSTOROM

Koledar strokovnih prireditev
Nika Mesner - KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU JANUAR 2006 - MAREC 2006

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Majda Lončar - NAŠIH 50 LET, SLOVESNOST OB 50-LETNICI CELJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA IN GEODETSKEGA ZAVODA CELJE
ZGS - ČESTITKA CELJSKEMU GEODETSKEMU DRUŠTVU
Erna Flogie Dolinar - NOVEMBERSKA SEJA IO ZGS
Janez Dotti - PLANINSKI IZLET "VRHOVI OTOKA BRAČA"
Pavle Zupančič - SREČANJE STAREJŠIH ČLANOV LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA
Damjan Gregorič - POVZETEK IZ DEJAVNOSTI DOLENJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA - JESEN 2005
Alojz Ravnihar - 1. KOŠARKAŠKI TURNIR GEODETOV SLOVENIJE - RADOVLJICA 2005
Olga Kolenc - SPOMIN OB ČASU
olga Kolenc - PIZ BOE

Oglasna sporočila
TRIMBLE
CGS PLUS