Geodetski vestnik, Letnik 51 (2007), št. 2

Uvodnik
Anton Prosen – PRVI TEMATSKI ŠTEVILKI REVIJE NA POT
Jurij Režek – PROSTOR ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

Iz znanosti in stroke

Andrej Pogačnik - TRAJNOSTNA RABA TAL KOT PLANETARNA OBVEZA ČLOVEŠTVA

Janez Marušič - NEMOČ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA PLANIRANJA V SLOVENIJI

Marjan Ravbar - PROSTORSKO PLANIRANJE – ČEMU?

Pavel Gantar - PROSTORSKO PLANIRANJE IN JAVNI INTERESI V PLURALISTIČNI DRUŽBI

Jurij Režek - INVENTARIZACIJA PROSTORA IN »NAČRTOVANJE NA PODLAGI DEJSTEV«

Jasenka Kranjčević - NEKATERA RAZMIŠLJANJA O PROSTORSKIH INTEGRACIJSKIH PROCESIH

Jasenka Kranjčević - SOME CONSIDERATIONS ON SPATIAL INTEGRATION PROCESSES

Zdravko Mlinar - INFORMACIJSKE, NORMATIVNE IN FIZIČNE OSNOVE UREJANJA PROSTORA

Dušan Petrovič - TRIRAZSEŽNE (TEMATSKE) KARTE V PROSTOSKEM NAČRTOVANJU

Anton Prosen - PLANIRANJE PODEŽELSKEGA PROSTORA – utopija ali realnost

Živa Deu - OZEMELJSKA RAZNOVRSTNOST – CILJ SODOBNEGA UREJANJA PROSTORA

Alenka Fikfak - REURBANIZACIJA VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV – v okviru spreminjanja bivalne kulture

Vilibald Premzl - SPONTANI ALI USMERJENI PROSTORSKI RAZVOJ SLOVENIJE V REGIONALNI - POKRAJINSKI ORGANIZIRANOSTI

Lojze Gosar - ZA USKLAJENO USMERJANJE RAZVOJA NA RAVNI OBČIN IN POKRAJIN

Maja Simoneti - IZOBRAŽEVANJE ZA SODELOVANJE V UREJANJU PROSTORA

Jože Kos Grabar - IZKUŠNJE GEODETA NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA V SLOVENIJI V LETIH 1987–2007

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Nika Mesner - GEO & IT NOVICE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek - UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Ema Pogorelčnik – POPIS NEPREMIČNIN
Božena Lipej – (NE)POVEZOVANJE OSNOVNIH NEPREMIČNINSKIH EVIDENC
Tomaž Petek – DIREKTIVA INSPIRE
Blaž Mozetič, Barbara Sever – OTVORITVENA KONFERENCA IN PREDSTAVITEV PROJEKTA VZPOSTAVITEV EVROPSKEGA KOORDINATNEGA SISTEMA V SLOVENIJI
Božena Lipej – UVOD V OTVORITVENO KONFERENCO VZPOSTAVITVE EVROPSKEGA KOORDINATNEGA SISTEMA V SLOVENIJI, 15. MAJ 2007
Blaž Mozetič, Jurij Režek – STROKOVNO SREČANJE NORVEŠKE IN SLOVENSKE DRŽAVNE GEODETSKE SLUŽBE NA TEMO EVROPSKEGA KOORDINATNEGA SISTEMA
Jurij Režek, Blaž Mozetič – SLOVENSKI PRISPEVEK NA MEDNARODNI KONFERENCI UVAJANJE NOVEGA REFERENČNEGA SISTEMA V REPUBLIKI SRBIJI
Lenka Špela Osvald, Bernarda Berden – SIMPOZIJ O INŽENIRSKI GEODEZIJI – SIG 2007
Božena Lipej – RAZGOVOR KMETIJCEV IN PROSTORCEV O RAZVOJU PODEŽELJA S PROF. DR. MAGLOM

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1. 03. 2007 DO 31. 05. 2007
Jana Barkovič – ŽELJE IN PRIČAKOVANJA BODOČIH DIPLOMANTOV
Urška Renko – ŠTUDENTJE SO PRIHODNOST GEODEZIJE
Urška Renko, Tilen Urbančič – STROKOVNA EKSKURZIJA ŠTUDENTOV GEODEZIJE V TOVARNO LEICA
Filip Biljecki – PROJEKT EKSCENTAR
Žiga Arbeiter – IGSM 2007 – SOFIJA

Mnenje in predlogi
Andrej Pogačnik – NENADEN PADEC DELNIC SLOVENSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA: BORZNI POLOM ALI TRENUTNO NIHANJE?
Milan Naprudnik – OD ZEMLJEMERCA, PREK NAČRTOVALCA IN UPRAVLJAVCA DO POPISOVALCA: ZGODBA GENERACIJE TREH VOJN
Joc Triglav – VSE JE V IMENU

Knjižne novice in simpoziji
Jasenka Kranjčević, Anton Prosen – 9. MÜNCHENSKI DNEVI UREJANJA ZEMLJIŠČ IN RAZVOJA PODEŽELJA>

Koledar strokovnih prireditev
Nika Mesner – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU JULIJ 2007 - SEPTEMBER 2007

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Anton Prosen – DR. MILAN NAPRUDNIK – OSEMDESETLETNIK
Igor Karničnik – STROKOVNA EKSKURZIJA “MAREOGRAF IN HIDROGRAFSKE MERITVE”
Miloš Šušteršič – 4. VSESLOVENSKI GEODETSKI TURNIR V MALEM NOGOMETU, POLEG TEGA PA ŠE V ODBOJKI IN BALINANJU
Amalija Šušteršič, Miloš Šušteršič, Milan Brajnik – KRIM 2007, 13. TRADICIONALNO SREČANJE NA KRIMU
Ivana Kotnik – POHOD NA URŠLJO GORO
Olga Kolenc – NEKAJ, KAR ME PRESEGA

Oglasna sporočila
Geoservis
Gisdata
Topcon