Geodetski vestnik, Letnik 52 (2008), št. 4

Uvodnik
Anton Prosen – GEODEZIJA – PARTNERSKA STROKA TRAJNOSTNEMU RAZVOJU
Jurij Režek – GEODEZIJA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Iz znanosti in stroke

Božena Lipej - RAZVOJNA PERSPEKTIVA NEPREMIČNINSKEGA PODROČJA

Dušan Petrovič, Samo Drobne, Bojan Stopar - CELOVITA PRENOVA VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA GEODEZIJE – NOVI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Jerneja Fridl, Mimi Urbanc - KARTOGRAFSKI IN DRUGI GRAFIČNI PRIKAZI KOT NEPOGREŠLJIVA UČILA PRI IZOBRAŽEVANJU ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Tomaž Petek - GEODEZIJA IN DIREKTIVA INSPIRE

Irena Ažman - PODATKOVNA INFRASTRUKTURA NA GEODETSKI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE IN INSPIRE

Kari Strande - THE NORWEGIAN SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE “NORWAY DIGITAL”

Maruška Šubic Kovač, Albin Rakar - INFORMACIJSKE PODLAGE ZA POSAMIČNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN

Maruška Šubic Kovač, Albin Rakar - INFORMATION REQUIRED FOR SINGLE REAL ESTATE VALUATION

Martin Smodiš - POSTOPEK GENERALNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Blaž Mozetič, Dani Majcen, Žarko Komadina - NADZOR KAKOVOSTI PODATKOV ZEMLJIŠKEGAKATASTRA V NOVEM DRŽAVNEM KOORDINATNEM SISTEMU D96/TM

Albin Rakar, Tomaž Černe, Maruška Šubic Kovač - FISKALNA IN USMERJEVALNA VLOGA JAVNIH DAJATEV PRI IZVAJANJU AKTIVNE ZEMLJIŠKE POLITIKE

Anka Lisec, Anton Prosen - CELOSTNI PRISTOP K UPRAVLJANJU ZEMLJIŠČ NA PODEŽELJU – ZEMLJIŠKI MENEDŽMENT

Angelca Borštner, Mojca Foški - ANALIZA PRIMEROV POGODBENE KOMASACIJE ZA NAMEN GRADNJE

Joc Triglav - KOMASACIJE OB GRADNJI INFRASTRUKTURNIH POVEZAV V PREKMURJU

Jurij Mlinar - PROSTORSKI PODATKI KOT POGOJ ZA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Jože Kos Grabar, Marinka Konečnik Kunst, Zoran Živec, Borut Bobovec, Rasto Kirn - UPORABA PODATKOV O GOSPODARSKI JAVNI INFRASTRUKTURI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA ZA OBČINSKO RAVEN

Tomaž Podobnikar - NADGRADNJA MODELA RELIEFA SLOVENIJE Z VISOKOKAKOVOSTNIMI PODATKI

Jerneja Fridl, Nataša Kolega, Aljoša Žerjal - POMEN DIGITALNEGA BATIMETRIČNEGA MODELA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ MORJA

Novosti iz stroke
Anka Lisec - GEO & IT NOVICE
Darija Modrijan, Pavla Kek – GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE Z NOVIM VODSTVOM, STRATEGIJO IN CILJI
Božena Lipej – GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE POGUMNO NAČRTUJE RAZVOJ

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Božena Gimpelj – IZOBRAŽEVANJE ZA GEODETE Z GEODETSKO IZKAZNICO 2008
Bernarda Berden – STROKOVNA DELAVNICA »VPLIV EVROPSKE ZAKONODAJE NA IZVAJANJE DEL V KATASTRU«
Marina Korošec – MEDNARODNA DELAVNICA – UNECE WORKING PARTY ON LAND ADMINISTRATION WORKSHOP
Tomaž Petek – GENERALNA SKUPŠČINA EUROGEOGRAPHICSA 2008
Božena Lipej – PRVI KONGRES EVROPSKIH GEODETOV
Božena Lipej – AKTIVNO NA DELOVNEM TEDNU MEDNARODNE ZVEZE GEODETOV V STOCKHOLMU

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1.9.2008 DO 30.11.2008

Mnenja in predlogi
Milan Naprudnik – ZGODOVINA GEODETSKIH MERITEV V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU

Knjižne novice in simpoziji
Nihad Kapetanović – PREDSTAVITEV KNJIGE: KARTOGRAFIJA SARAJEVA

Koledar strokovnih prireditev
Anka Lisec – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Mojca Glinšek – 38. GEODETSKI DAN TERME OLIMIA, PODČETRTEK, 21. IN 22. 11. 2008
Marina Korošec – IZBOLJŠAVA PODATKOV ZEMLJIŠKEGA KATASTRA
Jurij Režek – PREDLOG SPREMEMB STATUTA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE
Jurij Režek – POROČILO S KONFERENCE FIG V STOCKHOLMU
Jurij Režek – PRIZNANJE ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE DR. ANTONU PROSENU
Lojze Ravnihar – 4. KOŠARKARSKI TURNIR GEODETOV SLOVENIJE – RADOVLJICA 2008
Melita Rataj – NOVICE IZ DOLENJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA
Marijana Vugrin – DAN MLADOSTI V PROVANSI ALI KAKO JE BILO LETOS NA GEODETSKEM IZLETU LGD
Peter Svetik – ZVRHAN KOŠ ZANIMIVOSTI – IZLET UPOKOJENCEV LGD 2008
Janez Jemec – IN MEMORIAM ALBIN STANČIČ, 1926–2008
Olga Kolenc – BOLJŠI SVET


38. GEODETSKI DAN – SPONZORJI