Geodetski vestnik, Letnik 53 (2009), št. 3

Uvodnik
Anton Prosen – RECESIJA IN DAVKI
Jurij Režek – GEODETI V JAVNEM INTERESU?

Iz znanosti in stroke

Gábor Molnár, Tomaž Podobnikar, Gábor Timár - MOZAIČENJE LISTOV KART MERILA 1 : 75.000 TRETJE VOJAŠKE IZMERE AVSTRO-OGRSKE

Kaja Pogačar, Metka Sitar - DINAMIKA ČEZMEJNEGA PROSTORSKEGA RAZVOJA: ŠTUDIJA PRIMERA RAZVOJNE OSI MARIBOR (SI)–GRADEC (A)

Kaja Pogačar, Metka Sitar - DYNAMICS OF CROSS-BORDER SPATIAL DEVELOPMENT A CASE STUDY OF THE MARIBOR (SI) – GRAZ (A) DEVELOPMENT AXIS

Aleš Mlakar - POMEN ANALIZE RANLJIVOSTI PROSTORA IN OKOLJSKIH IZHODIŠČ ZA CELOVITO PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Aleš Mlakar - RELEVANCE OF VULNERABILITY ANALYSIS AND ENVIRONMENTAL PREMISES FOR COMPREHENSIVE PLANNING

Samo Drobne, Tomaž Grilj, Anka Lisec - DEJAVNOST TRGA NEPREMIČNIN V SLOVENIJI V OBDOBJU 2000–2006

Samo Drobne, Tomaž Grilj, Anka Lisec - REAL ESTATE MARKET ACTIVITY IN SLOVENIA IN 2000-2006

Marko Suhadolc - UPORABA NAČINA KAPITALIZACIJE DONOSA V SISTEMU MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA POSEBNIH NEPREMIČNIN

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Aleš Lazar - GEO & IT NOVICE
Aleš Lazar, Anka Lisec – GEOKRIŽIŠČE-IZ TUJIH STROKOVNIH REVIJ
Franc Černe – TERENSKA OBNOVA TROMEJNIKA MED SLOVENIJO, AVSTRIJO IN MADŽARSKO
Pavla Kek – UTRINKI Z GEODETSKEGA ZAVODA SLOVENIJE
Božena Lipej – URADNA OTVORITEV TRGOVINE KOD&KAM GEODETSKEGA ZAVODA SLOVENIJE NA NOVI LOKACIJI

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Ema Pogorelčnik, Tomaž Petek – ELEKTRONSKA IZMENJAVA PODATKOV MED ZEMLJIŠKO KNJIGO, ZEMLJIŠKIM KATASTROM IN KATASTROM STAVB
Klemen Medved, Blaž Mozetič, Sandi Berk – 19. EUREF SIMPOZIJ 2009
Damjan Kvas, Martina Vošnjak – 26. STROKOVNO SREČANJE GEODETSKIH UPRAV DRŽAV NASLEDNIC AVSTRO-OGRSKE MONARHIJE
Irena Ažman, Tomaž Petek – GSDI IN INSPIRE KONFERENCA

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG OD 1. 6. 2009 DO 31. 8. 2009
Urša Kanjir – UTRIP VARŠAVE
Milan Naprudnik – LEPI ŠTUDENTSKI ČASI

Knjižne novice in simpoziji
Dušan Petrovič – 50 LET MEDNARODNEGA KARTOGRAFSKEGA ZDRUŽENJA
Alenka Krek, Anka Lisec, Marja Žura – 27. MEDNARODNI SIMPOZIJ UDMS2009 V LJUBLJANI

Koledar strokovnih prireditev
Anka Lisec – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
39. GEODETSKI DAN – ODPOVED
Vesna Mikek – MAKEDONIJA
Milan Brajnik, Janez Košir – JESENSKI PLANINSKI POHOD LGD
Bogdana Šuvak – FRANC ČERNE - FERENC – 80 LET
Peter Svetik – TOMAŽ BANOVEC - 70 LET
Darija Modrijan – BOŽENI LIPEJ PODELJENA PRESTIŽNA MANAGERSKA NAGRADA ARTEMIDA 2009
Bogdana Šuvak – IN MEMORIAM, VLASTA PREŠEREN

Oglasi
Geoservis
Geodetska družba
Gisdata
Geoizmera
Kod&Kam