Geodetski vestnik, Letnik 56 (2012), št. 4

Uvodnik
Anton Prosen – TEČE, TEČE BISTRA VODA …
Jurij Režek – NOVI IZZIVI IN NOVE PRILOŽNOSTI!

Iz znanosti in stroke

Edvard Mivšek, Borut Pegan Žvokelj, Primož Kete, Tomaž Globokar - DEJANSKA RABA VODNIH ZEMLJIŠČ IN ZEMLJIŠKI KATASTER

Joc Triglav - VODNA INFRASTRUKTURA IN ZEMLJIŠKI KATASTER

Edvard Mivšek, Franc Ravnihar, Helena Žnidaršič - IZDELAVA ZEMLJIŠKOKATASTRSKEGA NAČRTA

Nuša Marolt, Marijana Vugrin - RAZMERJE MED EVIDENTIRANJEM IN PRAVNIMI REŽIMI NA PODROČJU VODA

Vesna Rijavec - LASTNINSKA PROBLEMATIKA NA PODROČJU JAVNEGA DOBREGA IN V JAVNEM INTERESU ZAVAROVANIH DOBRIN, PREDVSEM VODA

Matija Bogdan Marinček - NEKAJ TEŽAV PRI HIDRAVLIČNIH ANALIZAH POPLAVNIH TOKOV V ZVEZI Z GEODETSKIMI PODLAGAMI

Irena Rejec Brancelj, Urška Kušar, Peter Frantar, Primož Kete, Blaž Baborič, Vesna Dežman Kete, Boštjan Savšek - VODE V OKOLJSKEM INFORMACIJSKEM SISTEMU

Tina Damjanovič, Dalibor Radovan - SISTEM TEMATSKIH KART ZA GOSPODARJENJE Z VODAMI

Nejc Pogačnik, Sašo Petan, Mojca Sušnik, Janez Polajnar - RAZVOJ HIDROLOŠKEGA PROGNOSTIČNEGA SISTEMA V SLOVENIJI IN DOSTOPNOST VODARSKIH PROSTORSKIH PODATKOV

Tatjana Veljanovski, Peter Pehani, Peter Lamovec, Krištof Oštir - UPORABNOST PODATKOV SATELITSKEGA IN LETALSKEGA DALJINSKEGA ZAZNAVANJA ZA OPAZOVANJE IN KARTIRANJE VODNIH POVRŠIN

Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn - POPLAVE SEPTEMBRA 2010 – OBDELAVA NEMERSKIH FOTOGRAFIJ S FOTOGRAMETRIČNIM DMR IN LIDARSKIMI PODATKI

Lidija Globevnik, Dunja Vrenko Zupan - POMEN GEODETSKIH PODATKOV PRI ANALIZAH POPLAV

Jošt Sodnik, Anja Vrečko, Tomaž Podobnikar, Matjaž Mikoš - DIGITALNI MODELI RELIEFA IN MATEMATIČNO MODELIRANJE DROBIRSKIH TOKOV

Primož Banovec, Matej Cerk, Andrej Cverle - UPRAVLJANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI KOT SESTAVNI DEL INTEGRIRANE ODPORNOSTI URBANIH OBMOČIJ

Božo Koler, Tilen Urbančič, Andrej Vidmar, Lidija Globevnik - ANALIZA VIŠIN POPLAVNE VODE V LJUBLJANI IN NA LJUBLJANSKEM BARJU

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Aleš Lazar - GEO & IT NOVICE
Aleš Lazar, Anka Lisec – GEOKRIŽIŠČE - IZ TUJIH STROKOVNIH REVIJ

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tomaž Petek – POROČILO S SESTANKA STALNEGA ODBORA INSPIRE
Tomaž Petek – ŠTUDIJSKI OBISK PREDSTAVNIKOV UPRAVE ZA NEPREMIČNINE ČRNE GORE
Irena Ažman – DELAVNICA EUROGEOGRAPHICSOVE SKUPINE ZA KAKOVOST

Izobraževanje in šolstvo
Teja Japelj – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG OD 1. 9. 2012 DO 30. 11. 2012
Jernej Nejc Dougan – NOVO VODSTVO DRUŠTVA ŠTUDENTOV GEODEZIJE SLOVENIJE
Urh Tržan – RGSM ZAGREB 2012
Tomaž Vošner – STROKOVNA EKSKURZIJA ŠTUDENTOV GEODEZIJE – ŠVICA 2012

Knjižne novice in simpoziji
Mojca Kosmatin Fras, Vilma Jan Špiler – 41. GEODETSKI DAN – DOLENJSKE TOPLICE, 19. IN 20. OKTOBER 2012, GEODEZIJA PRI UPRAVLJANJU Z VODAMI – POROČILO
Tomaž Podobnikar, Gregor Bilban, Toni Levičnik, Mladen Pajk – INTERGEO 2012
Dušan Petrovič – MONOGRAFIJA DR. MARKA ŽEROVNIKA O IVANU SELANU

Koledar strokovnih prireditev
Anka Lisec, Aleš Lazar – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV, JANUAR–MAREC 2013

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Majda Lončar – PRIZNANJA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE
Melita Rataj – DOLENJSKO GEODETSKO DRUŠTVO V MAKEDONIJI
Marijan Jelenc, Helena Kokalj – JUBILEJNI 20. PLANINSKI POHOD ČLANOV LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA NA TRIGLAV 2012
Helena Kokalj – TRIDNEVNI JESENSKI IZLET NA KRK
Peter Golob – »TUNNEL MARKOVICH!«
Jože Dajnko – GEODETI SEVEROVZHODNE SLOVENIJE V MESTU DVEH CELIN
Lija Šušteršič – EKSKURZIJA STAREJŠIH ČLANOV LGD MED SLOVENCE V ZILJSKI DOLINI
Irena Ažman – ZLATA GENERACIJA
Jože Dajnko – 7. GEODETSKI KOŠARKARSKI TURNIR
Brane Kovač – IN MEMORIAM: ROMAN NOVAKOVIĆ
41. GEODETSKI DAN – DOLENJSKE TOPLICE, 19. IN 20. OKTOBER 2012, GEODEZIJA PRI UPRAVLJANJU Z VODAMI – ZAHVALA

Oglasi
Geodetski inštitut Slovenije
GeoPro
Geoizmera
Gisdata