Geodetski vestnik, Letnik 56 (2012), št. 1

Uvodnik
Anton Prosen – ČAS REORGANIZACIJ

Iz znanosti in stroke

Aleš Marjetič, Matjaž Zemljak, Tomaž Ambrožič - DEFORMACIJSKA ANALIZA PO POSTOPKU DELFT


Krešimir Frankić - ANALIZA DEFORMACIJ S HELMERTOVO TRANSFORMACIJO

Janja Avbelj, Dorota Iwaszczuk, Uwe Stilla, Krištof Oštir - SAMODEJNA KOREGISTRACIJA TRIRAZSEŽNIH MODELOV STAVB Z GRAFIČNIMI GRADNIKI NA PODOBAH

Marjan Čeh, Domen Smole, Tomaž Podobnikar - IZVEDBA UNIVERZALNE ONTOLOGIJE GEOGRAFSKEGA PROSTORA V PODMNOŽICI PREDIKATNEGA RAČUNA PRVEGA REDA

Marjan Čeh, Domen Smole, Tomaž Podobnikar - APPLICATION OF UNIVERSAL ONTOLOGY OF GEOGRAPHIC SPACE IN A SUBSET OF THE FIRST-ORDER PREDICATE CALCULUS

Vesna Miličić, Andrej Udovč - UPORABNOST PROSTORSKIH PODATKOV KMETIJSKEGA SEKTORJA ZA ANALIZE SPREMEMB RABE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA PRIMERU IZBRANEGA OBMOČJA VAROVANJA NARAVE V SLOVENIJI

Samo Drobne, Marija Bogataj - METODA OPREDELITVE ŠTEVILA FUNKCIONALNIH REGIJ: APLIKACIJA NA NUTS 2 IN NUTS 3 RAVEN V SLOVENIJI

Samo Drobne, Marija Bogataj - A CONCEPT TO DEFINE THE NUMBER OF FUNCTIONAL REGIONS: AN APPLICATION TO NUTS 2 AND NUTS 3 LEVELS IN SLOVENIA

Artur Olaj, Peter Gabrijelčič, Alenka Fikfak - URBANI OBVODNI JAVNI PROSTOR – REKA KOT RAZVOJNI GENERATOR

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Aleš Lazar - GEO & IT NOVICE
Aleš Lazar, Anka Lisec – GEOKRIŽIŠČE - IZ TUJIH STROKOVNIH REVIJ

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Irena Ažman – DELAVNICA GEO, GMES IN NACIONALNE AKTIVNOSTI V SLOVENIJI
Irena Ažman, Tomaž Petek – INSPIRE in NSDI – POROČILO O STANJU ZA LETO 2011
Irena Ažman – SLOVENSKI GEOPORTAL INSPIRE
Tomaž Petek – PRVI SRBSKI GEODETSKI KONGRES
CENE STANOVANJ V SLOVENIJI

Mnenja in predlogi
Božidar Demšar – GEODETSKA UPRAVA S PARCELACIJAMI RAZLAŠČALA ZASEBNA ZEMLJIŠČA

Izobraževanje in šolstvo
Teja Koler Povh, Andrej Vitek, Mojca Lorber, Goran Turk – DRUGG – DIGITALNI REPOZITORIJ UL FGG
Janja Ribič – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG OD 1. 12. 2011 DO 29. 2. 2012
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ GEODEZIJE NA UL FGG
PODELITEV NAZIVA REDNI PROFESOR UNIVERZE V LJUBLJANI PROF. DR. BOJANU STOPARJU
Grega Šoič, Marjan Čeh, Anka Lisec – STROKOVNA EKSKURZIJA ZA ŠTUDENTE GEODEZIJE V MARKOVCE, ZLATOLIČJE IN MARIBOR

Knjižne novice in simpoziji
Mojca Kosmatin Fras, Mihael Mohorčič, Sonja Lojen, Matevž Domajnko, Anka – ZAJEM, OBDELAVA IN UPORABA PODATKOV O OKOLJU IN PROSTORU: GEO, GMES IN NACIONALNE AKTIVNOSTI V SLOVENIJI

Koledar strokovnih prireditev
Aleš Lazar, Anka Lisec – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV, APRIL–JUNIJ 2012

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Tomaž Petek – DOGODKI V POČASTITEV 1. EVROPSKEGA DNEVA GEODETOV IN GEOINFORMATIKOV, KI JE POTEKAL OB 500. OBLETNICI ROJSTVA GERARDUSA MERCATORJA
POZDRAVNI NAGOVOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE DR. DANILA TÜRKA NA SLAVNOSTNI AKADEMIJI OB 1. EVROPSKEM DNEVU GEODETOV IN GEOINFORMATIKOV TER OB 500. OBLETNICI ROJSTVA GERARDUSA MERCATORJA
NAGOVOR PREDSEDNIKA ZGS MAG. JURIJA REŽKA NA SLAVNOSTNI AKADEMIJI
PODELITEV PRIZNANJ IZVRŠNEGA ODBORA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE ZA ŽIVLJENJSKO DELO
ZAHVALA
Janez Dotti – NOVO VODSTVO LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA
41. GEODETSKI DAN – DOLENJSKE TOPLICE, 19. IN 20. OKTOBER 2012, STROKOVNA TEMA: GEODEZIJA PRI UPRAVLJANJU VODA, PRVO OBVESTILO IN VABILO ZA PRIJAVO PRISPEVKOV

Oglasi
Geoizmera
GeoPro
Gisdata
Geodetski inštitut Slovenije