Izvleček

Pri opredelitvi prostorske spremenljivosti oblik površja na primarnih kamninah in njihovih pobočnih gruščih na severnem robu Vipavske doline smo za potrebe prostorskih analiz izbrali metodo, ki najizraziteje podaja posamezne geomorfometrične elemente. Pri pregledu in izbiri geomorfometričnih metod na podlagi laserskega skeniranja površja smo preizkusili morfometrične kazalnike hrapavosti površja, ki so poleg ukrivljenosti površja najbolj v rabi. Detajlno smo proučili pet metod, ki jih lahko uporabimo za analizo hrapavosti površja in so potencialno uporabne za proučevanje kamninske podlage in predvsem gruščnatih pobočnih sedimentov. Kot najprimernejša se je izkazala metoda variabilnosti višin, ki je uporabno dopolnilo tradicionalnemu terenskemu evidentiranju, izdelani zemljevidi variabilnosti višin pa so lahko nepogrešljiv pripomoček pri geološkem in geomorfološkem kartiranju.

Ključne besede: geomorfologija, lidar, hrapavost površja, variabilnost višin, Vipavska dolina