Izvleček

V članku predstavljamo rezultate študije, s katero smo preverjali, ali je mogoče na temelju dosegljivih globalnih in lokalnih podatkov o težnostnem polju določiti geoid z nekajcentimetrsko natančnostjo za ozemlje Egipta. Pri tem smo si zastavili dva cilja. Najprej podajamo pregled objav na temo izračuna geoida, sledi predstavitev aktualnih globalnih geopoetencialnih modelov (GGM) za območje Egipta. Analiza obstoječih modelov geoida v Egiptu je pokazala, da so izračunani na temelju neustrezne porazdelitve podatkov z nekonsistentnim vzorčenjem. Tudi danes za območje Egipta ni dovolj podatkov za izračun geoida. Za rešitev težave smo izbrali pristop podatkovnega okna ter uporabili tehniko kolokacije po metodi najmanjših kvadratov (angl. least square collocation – LSC). Rezultati so zanimivi in sprejemljivi, saj znaša standardna deviacija za odstopanja izračunanega geoida od vrednosti na kontrolnih točkah 11 centimetrov.

Ključne besede: geoid, geopotencialni model, GGM, kolokacija, LSC, geoid Egipta, Egipt