Izvleček

Cerkveni zvoniki so bili zaradi svoje oblike in višje postavitve v preteklosti primerne orientacijske točke pri detajlni izmeri. Z razvojem metod satelitske izmere in predvsem uvedbo koordinatnega sistema D96/TM so počasi izgubljali pomen. Kljub temu so v primerjavi s talnimi trigonometričnimi točkami večinoma ostali nedotaknjeni. Kot takšni omogočajo določitev transformacijskih parametrov med starim in novim koordinatnim sistemom. Zato potrebujemo določitev njihovih položajev tudi v novem koordinatnem sistemu. V prispevku opisujemo postopek določitve položaja cerkvenega zvonika s terestričnim laserskim skeniranjem (TLS) na primeru obeh zvonikov Trnovske cerkve. Postopek vključuje določitev koordinat oslonilnih točk za georeferenciranje oblakov točk. To zahteva določitev geodetskega datuma s kombinacijo izmere GNSS in geometričnega nivelmana ter klasično izmero geodetske mreže z izravnavo proste mreže in uporabo postopka S-transformacije. Na podlagi georeferenciranih oblakov točk smo določili položaj trigonometrične točke zvonika z izravnavo parametrov krogle. Podatke filtriramo z algoritmom RANSAC, tako da imamo v izravnavi res le točke, ki pripadajo krogli. Rezultate smo primerjali s položaji, določenimi na podlagi klasične terestrične geodetske izmere.

Ključne besede: cerkveni zvonik, državni koordinatni sistem, geodetska mreža, terestrično lasersko skeniranje, georeferenciranje, oblak točk, izravnava po metodi najmanjših kvadratov, RANSAC