Izvleček

V članku je opisan postopek Caspary, ki je eden izmed postopkov deformacijske analize. Značilnosti tega postopka so testiranje skladnosti geodetske mreže, določitev stabilnosti točk med dvema terminskima izmerama, transformacija geodetske mreže s transformacijo S, izračun premikov in grafična predstavitev vektorjev premikov. V članku je najprej podano teoretično ozadje postopka, nato je postopek uporabljen na primeru simuliranih meritev dveh terminskih izmer. Rezultati postopka Caspary na obravnavanem primeru ne odstopajo bistveno od rezultatov, dobljenih s postopki Hannover, Karlsruhe, Delft, Fredericton, München in z robustnimi metodami.

Ključne besede: postopek Caspary, geodetska mreža, deformacijska analiza, meritve, računski primer