Izvleček

V prispevku predstavljamo analizo podatkov časovnih vrst koordinat postaj GNSS z uporabo spektralne analize po metodi najmanjših kvadratov (LSSA). Opravka smo imeli s časovnimi vrstami koordinat GNSS, v katerih so bile prisotne diskontinuitete. Ena od metod LSSA za zaznavanje in karakterizacijo periodičnih signalov v neenakomerno vzorčenih podatkih je metoda Lomb-Scargle. Analizirali smo podatke časovnih vrst postaje SRJV (Sarajevo) za približno dvajset let in postaje BEOG (Beograd) za približno pet let. Spektralna analiza se uporablja tudi za določitev prevladujočega šuma v časovni vrsti koordinat. Spektralni indeksi šuma (α) časovnih vrst koordinat GNSS postaj SRJV in BEOG so v območju -1<α<1 in opisujejo stacionarni stohastični proces. V nadaljevanju smo analizirali podatke časovnih vrst koordinat med petimi potresi v bližini postaj SRVJ in BEOG ter ocenili spektralne indekse šuma po odstranitvi linearnih, letnih in polletnih variacij v časovnih vrstah koordinat.

Ključne besede: časovne vrste koordinat GNSS; spektralna analiza; model Lomb-Scargle; potres