Izvleček

Položaji točk poligona, ki določajo geometrično obliko stavbe, so pogojeni z naključnimi merskimi napakami kotov geometrije objekta. Če tako primerjamo dejanske in načrtovane kote poligona stavbe, ugotovimo, da niso enaki. Izmerjene vrednosti kotov poligona stavbe je mogoče popraviti v okviru standardnega odklona položaja poligonskih točk in s tem uskladiti vrednosti merjenih kotov z načrtovanimi. Za izravnavo kotov poligona je predvidena izravnava po metodi najmanjših kvadratov robustno glede na kote poligona, ki najbolj odstopajo od načrtovanih vrednosti. Kot rezultat izravnave dobimo kote, ki ustrezajo načrtovanim vrednostim, hkrati pa prepoznamo kote, ki značilno odstopajo od načrtovanih vrednosti, in sicer skupaj z ocenjenim odstopanjem. Pri tem postopku se nekoliko spremeni vrednost koordinat poligonskih točk, vendar v mejah njihovega standardnega odklona.

Ključne besede: prostorska podatkovna baza, stavba, geometrija objekta, izravnava poligona objekta, robustna ocena